skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ventricular septal rupture after acute myocardial infarction

Birnbaum, Yochai ; Fishbein, Michael C ; Blanche, Carlos ; Siegel, Robert J

The New England journal of medicine, 31 October 2002, Vol.347(18), pp.1426-32 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 12409546 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative heart transplantation technique

Blanche, Carlos

The Annals of Thoracic Surgery, 1995, Vol.59(1), pp.258-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/0003-4975(95)90732-O

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Reply
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reply

Blanche, Carlos

The Annals of Thoracic Surgery, 09/1992, Vol.54(3), p.603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00034975 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0003-4975(92)90487-O

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technique to protect the internal mammary artery pedicle

Blanche, Carlos ; Santibanez-Gallerani, Alberto

The Annals of Thoracic Surgery, 1995, Vol.60(6), pp.1824-1825 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/0003-4975(95)00661-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spasm in Mammary Artery Grafts

Blanche, Carlos ; Chaux, Aurelio

The Annals of Thoracic Surgery, 1988, Vol.45(5), pp.586-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/S0003-4975(10)64552-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pericardial Pledgets in Cardiac Surgery

Perryman, Richard A ; Staples, Edward D ; Chaux, Aurelio ; Blanche, Carlos ; Jett, G. Kimble

The Annals of Thoracic Surgery, 1986, Vol.42(5), pp.601-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/S0003-4975(10)60599-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Concept in Sternal Retraction: Applications for Internal Mammary Artery Dissection and Valve Replacement Surgery

Chaux, Aurelio ; Blanche, Carlos

The Annals of Thoracic Surgery, 1986, Vol.42(4), pp.473-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/S0003-4975(10)60561-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Curvilinear Paramedian Sternotomy

Lee, Myles Edwin ; Blanche, Carlos

The Annals of Thoracic Surgery, 1984, Vol.38(4), pp.414-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/S0003-4975(10)62299-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal mammary artery to lung parenchyma fistula after aortocoronary bypass grafting

Blanche, Carlos ; Eigler, Neal ; Bairey, C.Noel

The Annals of Thoracic Surgery, 1991, Vol.52(1), pp.141-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/0003-4975(91)91442-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative technique for orthotopic heart transplantation

Blanche, Carlos ; Czer, Lawrence S.C ; Valenza, Mario ; Trento, Alfredo

The Annals of Thoracic Surgery, 1994, Vol.57(3), pp.765-767 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/0003-4975(94)90592-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postinfarction ventricular septal defect in the elderly: Analysis and results

Blanche, Carlos ; Khan, Steven S ; Chaux, Aurelio ; Matloff, Jack M

The Annals of Thoracic Surgery, 1994, Vol.57(5), pp.1244-1247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/0003-4975(94)91366-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Permanent pacemaker for rejection episodes after heart transplantation: A poor prognostic sign

Blanche, Carlos ; Czer, Lawrence S.C ; Fishbein, Michael C ; Takkenberg, Johanna J.M ; Trento, Alfredo

The Annals of Thoracic Surgery, November 1995, Vol.60(5), pp.1263-1266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/0003-4975(95)00612-O

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Excimer laser angioplasty during aortocoronary bypass grafting

Blanche, Carlos ; Segalowitz, Jacob ; Czer, Lawrence S.C ; Wong, Scott ; Matloff, Jack M

The Annals of Thoracic Surgery, 1991, Vol.51(4), pp.670-672 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/0003-4975(91)90339-R

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heart transplantation for Q fever endocarditis

Blanche, Carlos ; Freimark, Dov ; Valenza, Mario ; Czer, Lawrence S.C ; Trento, Alfredo

The Annals of Thoracic Surgery, 1994, Vol.58(6), pp.1768-1769 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/0003-4975(94)91688-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiac Operations in Patients 90 Years of Age and Older

Blanche, Carlos ; Matloff, Jack M ; Denton, Timothy A ; Khan, Steven S ; Derobertis, Michele A ; Nessim, Sharon ; Chaux, Aurelio

The Annals of Thoracic Surgery, June 1997, Vol.63(6), pp.1685-1690 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/S0003-4975(97)00091-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wolff-Parkinson-White syndrome in a cardiac allograft

Blanche, Carlos ; Hwang, Chun ; Valenza, Mario ; Kass, Robert M ; Czer, Lawrence S.C ; Mandel, William J ; Trento, Alfredo

The Annals of Thoracic Surgery, 1995, Vol.59(3), pp.744-746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/0003-4975(94)00570-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 20-year experience with the Hancock porcine xenograft in the elderly

Khan, Steven S ; Chaux, Aurelio ; Blanche, Carlos ; Kass, Robert M ; Cheng, Wen ; Fontana, Gregory P ; Trento, Alfredo

The Annals of Thoracic Surgery, 1998, Vol.66(6), pp.S35-S39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/S0003-4975(98)01027-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postinfarction ventricular septal defect in the elderly: analysis and results

Blanche, Carlos ; Blanche, Dominique A ; Denton, Timothy A ; Khan, Steven S ; Kamlot, Andreas ; Trento, Alfredo

The Annals of Thoracic Surgery, 2000, Vol.70(4), pp.1444-1445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/S0003-4975(00)01911-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heart transplantation in patients 65 years of age and older: A comparative analysis of 40 patients

Blanche, Carlos ; Takkenberg, Johanna J.M ; Nessim, Sharon ; Cohen, Mabelle ; Czer, Lawrence S.C ; Matloff, Jack M ; Trento, Alfredo

The Annals of Thoracic Surgery, 1996, Vol.62(5), pp.1442-1447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/0003-4975(96)00671-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heart transplantation for chagas' cardiomyopathy

Blanche, Carlos ; Aleksic, Ivan ; Takkenberg, Johanna J.M ; Czer, Lawrence S.C ; Fishbein, Michael C ; Trento, Alfredo

The Annals of Thoracic Surgery, November 1995, Vol.60(5), pp.1406-1409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/0003-4975(95)00726-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (53)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (7)
 2. 1988đến1991  (6)
 3. 1992đến1996  (22)
 4. 1997đến2001  (13)
 5. Sau 2001  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Blanche, Carlos
 2. Blanche, C.
 3. Trento, Alfredo
 4. Blanche
 5. Trento, A

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Male
 3. Female
 4. Aged
 5. Abridged

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...