skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesenchymal chondrosarcoma arising in fibrous dysplasia of the femur.

Blackwell, J B

Journal of Clinical Pathology, 1 October 1993, Vol.46(10), p.961 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9746 ; E-ISSN: 1472-4146 ; DOI: 10.1136/jcp.46.10.961 ; PMID: 8227418

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alimentary histology in the malabsorption syndrome following partial gastrectomy

Joske, R A ; Blackwell, J B

Lancet (London, England), 19 September 1959, Vol.2(7099), pp.379-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 14407959 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trophoblastic pseudotumor of the uterus: Case report and ultrastructure

Blackwell, J. B. ; Papadimitriou, J. M.

Cancer, May 1979, Vol.43(5), pp.1734-1741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X ; E-ISSN: 1097-0142 ; DOI: 10.1002/1097-0142(197905)43:5<1734::AID-CNCR2820430524>3.0.CO;2-A

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operation for non-union of stress fracture of the tarsal navicular

Fitch, K D ; Blackwell, J B ; Gilmour, W N

The Journal of bone and joint surgery. British volume, January 1989, Vol.71(1), pp.105-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-620X ; PMID: 2644288 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The long-term results of autologous transplantation of basal cell carcinoma in skin grafts

Blackwell, J B ; Mccomb, H

Cancer, January 1969, Vol.23(1), pp.101-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X ; PMID: 4884062 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The occurrence and significance of lipophage clusters in lymph nodes and spleen

Kelsall, G R ; Blackwell, J B

Pathology, July 1969, Vol.1(3), pp.211-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 5406471 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Osteofibrous dysplasia of the tibia and fibula

Blackwell, J B ; Mccarthy, S W ; Xipell, J M ; Vernon-Roberts, B ; Duhig, R E

Pathology, July 1988, Vol.20(3), pp.227-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 3205593 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Granulomatous lymphadenitis caused by Corynebacterium ovis

Blackwell, J B ; Smith, F H ; Joyce, P R

Pathology, July 1974, Vol.6(3), pp.243-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 4472127 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melanoma in Western Australia in 1980-81: incidence and characteristics of histological types

English, D R ; Heenan, P J ; Holman, C D ; Armstrong, B K ; Blackwell, J B ; Kelsall, G R ; Matz, L R ; Singh, A ; Ten Seldam, R E

Pathology, October 1987, Vol.19(4), pp.383-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 3444664 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rye classification of a population based series of Hodgkin's disease patients in Western Australia

Matz, L R ; Finlay-Jones, L R ; Waters, E D ; Blackwell, J B ; Joyce, P R ; Kelsall, G R ; Shilkin, K B ; Cullity, G J ; Williams, K E ; Matthews, M L ; Armstrong, B K

Pathology, April 1981, Vol.13(2), pp.267-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 7254906 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FREMGANGSMADE VED KONTINUERLIG FREMSTILLING AF POLYMERSKUMBANER OG APPARAT TIL UDOVELSE AF FREMGANGSMADEN

Killen D ; Blackwell J B ; Hodgson V F

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NO131635B

Killen D ; Blackwell J B ; Hodgson V F

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NO131635C

Killen D ; Blackwell J B ; Hodgson V F

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (3)
 2. 1974đến1975  (3)
 3. 1976đến1980  (2)
 4. 1981đến1988  (3)
 5. Sau 1988  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (10)
 2. Sáng chế  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12)
 2. Danish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Blackwell, J.B.
 2. Blackwell, Jb
 3. Kelsall, G.R.H.
 4. Blackwell, John B.
 5. Blackwell, B., J.

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Adult
 3. Humans
 4. Male
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...