skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing from the ruin of Europe: representing Kaliningrad in Russian literature from Brodsky to Buida

Blacker, Uilleam

Slavonic and East European Review, 2015, Vol.93(4), pp.601-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6795

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation, Body, Home: Gender and National Identity in the Work of Oksana Zabuzhko

Blacker, Uilleam

The Modern Language Review, April 2010, Vol.105(2), pp.487-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7937

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Spatial dialogues and Holocaust memory in contemporary Polish art: Yael Bartana, Rafał Betlejewski and Joanna Rajkowska
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial dialogues and Holocaust memory in contemporary Polish art: Yael Bartana, Rafał Betlejewski and Joanna Rajkowska

Blacker, Uilleam

Open Arts Journal, 10/2014, Issue 3

E-ISSN: 20503679 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5456/issn.2050-3679/2014s32ub

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Memory and Theory in Eastern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory and Theory in Eastern Europe

Blacker, Uilleam ;Etkind, Alexander ;Fedor, Julie;; Blacker, Uilleam ; Etkind, Alexander ; Fedor, Julie

ISBN: 978-1-349-45826-4 ; E-ISBN: 978-1-137-32206-7 ; DOI: 10.1057/9781137322067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Intellectual as Hero in 1990s Ukrainian Fiction.(Book review)

Blacker, Uilleam

Slavonic and East European Review, April, 2013, Vol.91(2), p.332-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6795

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pisliachornobylska biblioteka: ukrainskyi literaturnyi postmodern.

Blacker, Uilleam

The Slavonic and East European Review, January 2008, Vol.86(1), pp.147-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6795

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literature, History and Identity in Post-Soviet Russia, 1991-2006 (Book Review)

Blacker, Uilleam

Europe-Asia Studies, 1 May 2009, Vol.61(3), pp.558-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09668136 ; E-ISSN: 14653427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pisliachornobyl's'ka biblioteka: ukrains'kyi literaturnyi postmodern (Book Review)

Blacker, Uilleam

The Slavonic and East European Review, 1 January 2008, Vol.86(1), pp.147-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376795 ; E-ISSN: 22224327

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2009  (1)
 3. 2010đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (3)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (4)
 2. Bài báo  (3)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Blacker, Uilleam
 2. Uilleam Blacker
 3. Blacker, U
 4. Fedor, Julie
 5. Ub

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...