skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of mianserin on urinary catecholamine excretion in psychiatric patients

Moody, J P ; Smith, A H ; Naylor, G J

British journal of clinical pharmacology, January 1981, Vol.11(1), pp.103-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-5251 ; PMID: 7213502 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urinary catecholamine metabolites during behavioral changes in a patient with manic-depressive cycles

Jones, F D ; Maas, J W ; Dekirmenjian, H ; Fawcett, J A

Science (New York, N.Y.), 19 January 1973, Vol.179(4070), pp.300-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 4683130 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of dietary control in metabolic studies of manic-depressive patients

Georgotas, A ; Dunner, D L ; Meltzer, H L ; Solomon, M ; Fieve, R R ; Gershon, S

Biological psychiatry, February 1980, Vol.15(1), pp.157-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 7357053 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MHPG excretion in depressive disorders: relation to clinical subtypes and desynchronized sleep

Schildkraut, J J ; Keeler, B A ; Papousek, M ; Hartmann, E

Science (New York, N.Y.), 24 August 1973, Vol.181(4101), pp.762-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 4353428 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple biochemical correlates of manic-depressive illness

Rubin, R T

Journal of psychosomatic research, August 1968, Vol.12(2), pp.171-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3999 ; PMID: 5685300 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluctuating high urinary phenylethylamine excretion rates in some bipolar affective disorder patients

Karoum, F ; Linnoila, M ; Potter, W Z ; Chuang, L W ; Goodwin, F K ; Wyatt, R J

Psychiatry research, April 1982, Vol.6(2), pp.215-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 6953460 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urinary adenosine 3',5'-monophosphate in the switch process from depression to mania

Paul, M I ; Cramer, H ; Bunney, W E

Science (New York, N.Y.), 22 January 1971, Vol.171(3968), pp.300-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 4321392 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal association between depression-dependent dyskinesias and high urinary phenylethylamine output

Linnoila, M ; Karoum, F ; Cutler, N R ; Potter, W Z

Biological psychiatry, April 1983, Vol.18(4), pp.513-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 6860726 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putative PEA receptors?

Dourish, C T ; Boulton, A A

Psychiatry research, December 1982, Vol.7(3), pp.387-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 6298850 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The determination of urinary 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol excretion in acute schizophreniform and depressed patients

Delisi, L E ; Karoum, F ; Targum, S ; Byrnes, S ; Wyatt, R J

Biological psychiatry, October 1983, Vol.18(10), pp.1189-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 6652159 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noradrenergic activity during the transition from depression to mania

Schildkraut, J J

Lancet (London, England), 27 March 1971, Vol.1(7700), pp.653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 4101263 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depressive symptom patterns and urinary MHPG excretion

Agren, H

Psychiatry research, April 1982, Vol.6(2), pp.185-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 6953458 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3',5' cyclic adenosine monophosphate in depression and mania

Abdulla, Y H ; Hamadah, K

Lancet (London, England), 21 February 1970, Vol.1(7643), pp.378-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 4189687 Version:1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urinary cyclic A.M.P. in affective illness

Paul, M I ; Cramer, H ; Goodwin, F K

Lancet (London, England), 09 May 1970, Vol.1(7654), pp.996 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 4191947 Version:1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urinary excretion of biopterin and neopterin in psychiatric disorders

Duch, D S ; Woolf, J H ; Nichol, C A ; Davidson, J R ; Garbutt, J C

Psychiatry research, February 1984, Vol.11(2), pp.83-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 6584938 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating daily urine volume in chronic psychosis

Vieweg, W V ; Pandurangi, A K ; Pelonero, A L

Schizophrenia research, October 1992, Vol.8(1), pp.89-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-9964 ; PMID: 1419937 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (3)
 2. 1971đến1979  (4)
 3. 1980đến1981  (2)
 4. 1982đến1984  (6)
 5. Sau 1984  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Linnoila, M.
 2. Karoum, F.
 3. Schildkraut, J J
 4. Goodwin, F K
 5. Wyatt, R J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...