skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.867  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Monooxygenase, Peroxidase and Peroxygenase Properties and Mechanisms of Cytochrome P450
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monooxygenase, Peroxidase and Peroxygenase Properties and Mechanisms of Cytochrome P450

Hrycay, Eugene G;; Hrycay, Eugene G (Editor) ; Bandiera, Stelvio M (Editor)

Advances in Experimental Medicine and Biology

ISBN: 9783319160085 ; ISBN: 3319160087 ; E-ISBN: 9783319160092 ; E-ISBN: 3319160095 ; DOI: 10.1007/978-3-319-16009-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Antibody Expression and Production
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibody Expression and Production

Mohal-Rubeai;; Al-Rubeai, Mohamed

Series ISSN: 1389-6946 ; ISBN: 978-94-007-1256-0 ; E-ISBN: 978-94-007-1257-7 ; DOI: 10.1007/978-94-007-1257-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Small-Molecule Inhibitors of Protein-Protein Interactions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small-Molecule Inhibitors of Protein-Protein Interactions

Vassilev, Lyubomir;; Aktories, Klaus (Editor) ; Compans, Richard W (Editor) ; Cooper, Max D (Editor) ; Gleba, Yuri Y (Editor) ; Honjo, Tasuku (Editor) ; Koprowski, Hilary (Editor) ; Malissen, Bernard (Editor) ; Melchers, Fritz (Editor) ; Oldstone, Michael B. A (Editor) ; Olsnes, Sjur (Editor) ; Vogt, Peter K (Editor) ; Vassilev, Lyubomir (Editor) ; Fry, David (Editor)

Current Topics in Microbiology and Immunology

ISBN: 9783642170829 ; ISBN: 364217082X ; E-ISBN: 9783642170836 ; E-ISBN: 3642170838 ; DOI: 10.1007/978-3-642-17083-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Theory of Hematopoiesis Control
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory of Hematopoiesis Control

Dygai, A.M. ; Zhdanov, V.V.

ISBN: 978-3-319-08583-8 ; E-ISBN: 978-3-319-08584-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-08584-5

Truy cập trực tuyến

5
Application of Near Infrared Spectroscopy in Biomedicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Near Infrared Spectroscopy in Biomedicine

Thomas nd Kazumi Masuda;; Jue, Thomas ; Masuda, Kazumi

ISBN: 978-1-4614-6251-4 ; E-ISBN: 978-1-4614-6252-1 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-6252-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Identification of Ligand Binding Site and Protein-Protein Interaction Area
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of Ligand Binding Site and Protein-Protein Interaction Area

Roterman-Konieczna, Irena;; Roterman-Konieczna, Irena

Series ISSN: 1571-4853 ; ISBN: 978-94-007-5284-9 ; E-ISBN: 978-94-007-5285-6 ; DOI: 10.1007/978-94-007-5285-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Caveolins and Caveolae: Roles in Signaling and Disease Mechanisms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caveolins and Caveolae: Roles in Signaling and Disease Mechanisms

Jasmin, Jean-François ; Frank, Philippe ; Lisanti, Michael

Series ISSN: 0065-2598 ; ISBN: 978-1-4614-1221-2 ; E-ISBN: 978-1-4614-1222-9 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-1222-9

Truy cập trực tuyến

8
Phosphoinositides and Disease
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphoinositides and Disease

Falasca, Marco;; FALASCA, MARCO

Series ISSN: 0070-217X ; ISBN: 978-94-007-5024-1 ; E-ISBN: 978-94-007-5025-8 ; DOI: 10.1007/978-94-007-5025-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Sustaining Life on Planet Earth: Metalloenzymes Mastering Dioxygen and Other Chewy Gases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustaining Life on Planet Earth: Metalloenzymes Mastering Dioxygen and Other Chewy Gases

Kroneck, Peter M. H;; Sigel, Astrid (Editor) ; Sigel, Helmut (Editor) ; Sigel, Roland K. O (Editor) ; Kroneck, Peter M. H (Editor) ; Sosa Torres, Martha E (Editor)

Metal Ions in Life Sciences

ISBN: 9783319124148 ; ISBN: 3319124145 ; E-ISBN: 9783319124155 ; E-ISBN: 3319124153 ; DOI: 10.1007/978-3-319-12415-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Neurodegenerative Diseases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurodegenerative Diseases

Ahmad, Shamim I;; Ahmad, Shamim I (Editor)

Advances in Experimental Medicine and Biology

ISBN: 9781461406525 ; ISBN: 1461406528 ; E-ISBN: 9781461406532 ; E-ISBN: 1461406536 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0653-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Naturally Occurring Antibodies (NAbs)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naturally Occurring Antibodies (NAbs)

Lutz, Hans U;; Lutz, Hans

Series ISSN: 0065-2598 ; ISBN: 978-1-4614-3460-3 ; E-ISBN: 978-1-4614-3461-0 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-3461-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Self and Nonself
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self and Nonself

López-Larrea, Carlos;; López-Larrea, Carlos (Editor)

Advances in Experimental Medicine and Biology

ISBN: 9781461416791 ; ISBN: 1461416795 ; E-ISBN: 9781461416807 ; E-ISBN: 1461416809 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-1680-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Mechanisms and Emerging Therapies in Tremor Disorders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanisms and Emerging Therapies in Tremor Disorders

Grimaldi, Giuliana;;; Grimaldi, Giuliana ; Manto, Mario

ISBN: 978-1-4614-4026-0 ; E-ISBN: 978-1-4614-4027-7 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-4027-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Production of biodiesel using lipase encapsulated in κ-carrageenan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of biodiesel using lipase encapsulated in κ-carrageenan

Ravindra, Pogaku ; Jegannathan, Kenthorai Raman

SpringerBriefs in Bioengineering

ISBN: 9783319108216 ; ISBN: 3319108212 ; E-ISBN: 9783319108223 ; E-ISBN: 3319108220 ; DOI: 10.1007/978-3-319-10822-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Quality by Design for Biopharmaceutical Drug Product Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality by Design for Biopharmaceutical Drug Product Development

Jameel, Feroz;; Jameel, Feroz ; Hershenson, Susan ; Khan, Mansoor A. ; Martin-Moe, Sheryl

Series ISSN: 2210-7371 ; ISBN: 978-1-4939-2315-1 ; E-ISBN: 978-1-4939-2316-8 ; DOI: 10.1007/978-1-4939-2316-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
MIPs and Their Role in the Exchange of Metalloids
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIPs and Their Role in the Exchange of Metalloids

Thomas P. Jahn ; Gerd P. Bienert;; Jahn, Thomas ; Bienert, Gerd

Series ISSN: 0065-2598 ; ISBN: 978-1-4419-6314-7 ; E-ISBN: 978-1-4419-6315-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6315-4

Truy cập trực tuyến

17
Integrins and Ion Channels: Molecular Complexes and Signaling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrins and Ion Channels: Molecular Complexes and Signaling

Becchetti, Andrea ; Arcangeli, Annarosa

Series ISSN: 0065-2598 ; ISBN: 978-1-4419-6065-8 ; E-ISBN: 978-1-4419-6066-5 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6066-5

Truy cập trực tuyến

18
Novel Insights into Adipose Cell Functions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Insights into Adipose Cell Functions

Clément, Karine;;; Christen, Yves ; Clément, Karine ; Spiegelman, Bruce M.

Series ISSN: 1861-2253 ; ISBN: 978-3-642-13516-3 ; E-ISBN: 978-3-642-13517-0 ; DOI: 10.1007/978-3-642-13517-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Polyploidization and Cancer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polyploidization and Cancer

Randy Y.C. Poon;; Poon, Randy

Series ISSN: 0065-2598 ; ISBN: 978-1-4419-6198-3 ; E-ISBN: 978-1-4419-6199-0 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6199-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Morphological and Cellular Aspects of Tail and Limb Regeneration in Lizards: A Model System With Implications for Tissue Regeneration in Mammals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphological and Cellular Aspects of Tail and Limb Regeneration in Lizards: A Model System With Implications for Tissue Regeneration in Mammals

Alibardi, Lorenzo; Korf, H.-W (Editor) ; Korf, H.-W (Editor) ; Beck, F.F (Editor) ; Clascá, F (Editor) ; Frotscher, M (Editor) ; Haines, D.E (Editor) ; Hirokawa, N (Editor) ; Kmiec, Z (Editor) ; Marani, E (Editor) ; Putz, R (Editor) ; Timmermans, J.-P (Editor)

Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology

ISBN: 9783642037320 ; ISBN: 3642037321 ; E-ISBN: 9783642037337 ; E-ISBN: 364203733X ; DOI: 10.1007/978-3-642-03733-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.867  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (26)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1.791)
 2. 2007đến2008  (1.527)
 3. 2009đến2010  (1.915)
 4. 2011đến2013  (3.369)
 5. Sau 2013  (264)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Chương sách  (7.708)
 2. Sách  (987)
 3. Bài báo  (127)
 4. Kỷ yếu hội nghị  (45)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.615)
 2. German  (242)
 3. Italian  (36)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Alves, Paula
 2. Jenkins, Nigel
 3. Barron, Niall
 4. Ahmad, Shamim I
 5. Cohen, Irun R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...