skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-order B-splines based finite elements for delamination analysis of laminated composites

Nguyen, Vinh Phu ; Nguyen-Xuan, Hung

Composite Structures, August 2013, Vol.102, pp.261-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-8223 ; E-ISSN: 1879-1085 ; DOI: 10.1016/j.compstruct.2013.02.029

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Volumetric T-spline Construction Using Boolean Operations
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volumetric T-spline Construction Using Boolean Operations

Liu, L ; Zhang, Y ; T J Hughes ; Scott, M A ; Sederberg, T W; Texas Univ At Austin Inst FOR Computational Engineering And Sciences (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A non-intrusive B-splines Bézier elements-based method for uncertainty propagation

Abdedou, Azzedine ; Soulaïmani, Azzeddine

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 01 March 2019, Vol.345, pp.774-804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/j.cma.2018.10.047

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triangulation-based isogeometric analysis of the Cahn–Hilliard phase-field model

Zhang, Ruochun ; Qian, Xiaoping

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 01 December 2019, Vol.357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/j.cma.2019.112569

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Soulaïmani, Azzeddine
  2. Nguyen-Xuan, H.
  3. Nguyen, V.P.
  4. Hung, Nx
  5. Zhang, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...