skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical and social presence in collaborative virtual environments: Exploring age and gender differences with respect to empathy

Felnhofer, Anna ; Kothgassner, Oswald D. ; Hauk, Nathalie ; Beutl, Leon ; Hlavacs, Helmut ; Kryspin - Exner, Ilse

Computers in Human Behavior, Feb, 2014, Vol.31, p.272(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meeting others virtually in a day-to-day setting: Investigating social avoidance and prosocial behavior towards avatars and agents

Felnhofer, Anna ; Kafka, Johanna X ; Hlavacs, Helmut ; Beutl, Leon ; Kryspin-Exner, Ilse ; Kothgassner, Oswald D

Computers in Human Behavior, March 2018, Vol.80, pp.399-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.11.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical and social presence in collaborative virtual environments: Exploring age and gender differences with respect to empathy

Felnhofer, Anna ; Kothgassner, Oswald D ; Hauk, Nathalie ; Beutl, Leon ; Hlavacs, Helmut ; Kryspin-Exner, Ilse

Computers in Human Behavior, February 2014, Vol.31, pp.272-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2013.10.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-life prosocial behavior decreases after being socially excluded by avatars, not agents

Kothgassner, Oswald D ; Griesinger, Mirjam ; Kettner, Kathrin ; Wayan, Katja ; Völkl-Kernstock, Sabine ; Hlavacs, Helmut ; Beutl, Leon ; Felnhofer, Anna

Computers in Human Behavior, May 2017, Vol.70, pp.261-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.12.059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Salivary cortisol and cardiovascular reactivity to a public speaking task in a virtual and real-life environment

Kothgassner, Oswald D ; Felnhofer, Anna ; Hlavacs, Helmut ; Beutl, Leon ; Palme, Rupert ; Kryspin-Exner, Ilse ; Glenk, Lisa M

Computers in Human Behavior, September 2016, Vol.62, pp.124-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.03.081

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual social support buffers stress response: An experimental comparison of real-life and virtual support prior to a social stressor

Kothgassner, Oswald D ; Goreis, Andreas ; Kafka, Johanna X ; Kaufmann, Marlene ; Atteneder, Katharina ; Beutl, Leon ; Hennig-Fast, Kristina ; Hlavacs, Helmut ; Felnhofer, Anna

Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, June 2019, Vol.63, pp.57-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-7916 ; E-ISSN: 1873-7943 ; DOI: 10.1016/j.jbtep.2018.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is virtual reality emotionally arousing? Investigating five emotion inducing virtual park scenarios

Felnhofer, Anna ; Kothgassner, Oswald D ; Schmidt, Mareike ; Heinzle, Anna-Katharina ; Beutl, Leon ; Hlavacs, Helmut ; Kryspin-Exner, Ilse

International Journal of Human - Computer Studies, October 2015, Vol.82, pp.48-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; E-ISSN: 1095-9300 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2015.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mere presence of an attentive and emotionally responsive virtual character influences focus of attention and perceived stress

Felnhofer, Anna ; Kaufmann, Marlene ; Atteneder, Katharina ; Kafka, Johanna Xenia ; Hlavacs, Helmut ; Beutl, Leon ; Hennig-Fast, Kristina ; Kothgassner, Oswald David

International Journal of Human - Computer Studies, December 2019, Vol.132, pp.45-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; E-ISSN: 1095-9300 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2019.07.010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2015  (2)
 2. 2015đến2015  (1)
 3. 2016đến2016  (1)
 4. 2017đến2018  (2)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hlavacs, Helmut
 2. Beutl, Leon
 3. Felnhofer, Anna
 4. Kothgassner, O.D.
 5. Kothgassner, Oswald D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...