skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 131  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

About thin arithmetic discrete planes

Berthé, Valérie

Theoretical Computer Science, 2011, Vol.412(36), pp.4757-4769 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3975 ; E-ISSN: 1879-2294 ; DOI: 10.1016/j.tcs.2011.04.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some constructions for the higher-dimensional three-distance theorem

Berthé, Valérie; Berthé, Valérie (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 7, 2018

Toàn văn sẵn có

3
Symbolic dynamics and representations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symbolic dynamics and representations

Berthé, Valérie

Les cours du CIRM, 2017, Vol.5(1), pp.1-16

E-ISSN: 2108-7164 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5802/ccirm.24

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selfdual substitutions in dimension one

Berthé, Valérie ; Frettlöh, Dirk ; Sirvent, Victor

European Journal of Combinatorics, August 2012, Vol.33(6), pp.981-1000 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6698 ; E-ISSN: 1095-9971 ; DOI: 10.1016/j.ejc.2012.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brun expansions of stepped surfaces

Berthé, Valérie ; Fernique, Thomas

Discrete Mathematics, 2011, Vol.311(7), pp.521-543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-365X ; E-ISSN: 1872-681X ; DOI: 10.1016/j.disc.2010.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of Jacobi-Perron boundary words for the generation of discrete planes

Berthe, Valerie ; Lacasse, Annie ; Paquin, Genevieve ; Provencal, Xavier

Theoretical Computer Science, Sept 2, 2013, Vol.502, p.118(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3975

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fine costs for Euclid's algorithm on polynomials and Farey maps.(Author abstract)

Berthe, Valerie ; Nakada, Hitoshi ; Natsui, Rie ; Vallee, Brigitte

Advances in Applied Mathematics, 2014, Vol.54, p.27(39) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-8858

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factor Complexity of S-adic sequences generated by the Arnoux-Rauzy-Poincaré Algorithm

Berthé, Valérie ; Labbé, Sébastien; Labbé, Sébastien (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 16, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.aam.2014.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond substitutive dynamical systems: S-adic expansions

Berthé, Valérie ; Delecroix, Vincent; Delecroix, Vincent (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 18, 2017

Toàn văn sẵn có

10
Uniformly balanced words with linear complexity and prescribed letter frequencies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uniformly balanced words with linear complexity and prescribed letter frequencies

Berthé, Valérie ; Labbé, Sébastien

Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science, 8/17/2011, Vol.63, pp.44-52

E-ISSN: 2075-2180 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4204/EPTCS.63.8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond substitutive dynamical systems: S-adic expansions

Berthé, Valérie ; Delecroix, Vincent

RIMS K\^oky\^uroku Bessatsu B46 (2014) p. 81-123

Arxiv ID: 1309.3960

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uniformly balanced words with linear complexity and prescribed letter frequencies

Berthé, Valérie ; Labbé, Sébastien

EPTCS 63, 2011, pp. 44-52

Arxiv ID: 1108.3620

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some constructions for the higher-dimensional three-distance theorem

Berthé, Valérie ; Kim, Dong Han

Arxiv ID: 1806.02721

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factor Complexity of S-adic words generated by the Arnoux-Rauzy-Poincaré Algorithm

Labbé, Sébastien ; Berthé, Valérie

Factor Complexity of S-adic words generated by the Arnoux-Rauzy-Poincaré Algorithm. Advances in Applied Mathematics, 63, 90-130.Academic Press. (2015).

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balancedness and coboundaries in symbolic systems

Berthé, Valérie ; Bernales, Paulina Cecchi

Arxiv ID: 1810.07453

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Substitutive Arnoux-Rauzy sequences have pure discrete spectrum

Berthé, Valérie ; Jolivet, Timo ; Siegel, Anne

Uniform Distribution Theory 7 (2012), no. 1, 173-197

Arxiv ID: 1108.5574

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connectedness of fractals associated with Arnoux–Rauzy substitutions

Berthé, Valérie ; Jolivet, Timo ; Siegel, Anne

RAIRO - Theoretical Informatics and Applications (RAIRO: ITA), 2014, Vol.48(3), pp.249-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0988-3754 ; E-ISSN: 1290-385X ; DOI: 10.1051/ita/2014008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometry, dynamics, and arithmetic of \(S\)-adic shifts

Berthé, Valérie ; Steiner, Wolfgang ; Thuswaldner, Jörg; Thuswaldner, Jörg (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 20, 2018

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selfdual Substitutions in Dimension One

Berthé, Valérie ; Frettlöh, Dirk ; Sirvent, Victor

Arxiv ID: 1108.5053

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Substitutive Arnoux-Rauzy sequences have pure discrete spectrum

Berthé, Valérie ; Jolivet, Timo ; Siegel, Anne; Siegel, Anne (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 26, 2014

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 131  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (63)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (5)
 2. 1999đến2003  (12)
 3. 2004đến2007  (29)
 4. 2008đến2012  (23)
 5. Sau 2012  (62)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (106)
 2. French  (6)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...