skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Counter-Revolution in Diplomacy and Other Essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Counter-Revolution in Diplomacy and Other Essays

Berridge, Geoff

ISBN10: 0230291856 ; ISBN13: 9780230291850 ; E-ISBN10: 023030902X ; E-ISBN13: 9780230309029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Berridge, Geoff

ISBN10: 0230229603 ; ISBN10: 023022959X ; ISBN13: 9780230229600 ; ISBN13: 9780230229594 ; E-ISBN10: 0230277357 ; E-ISBN13: 9780230277359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

Berridge, Geoff ; James, Alan ; Lloyd, Lorna ; Berridge, Geoff

ISBN10: 0230302998 ; ISBN10: 023030298X ; ISBN13: 9780230302990 ; ISBN13: 9780230302983 ; E-ISBN10: 1137017619 ; E-ISBN13: 9781137017611

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Diplomacy: Theory and Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy: Theory and Practice

Berridge, Geoff

ISBN10: 1403993114 ; ISBN10: 1403993106 ; ISBN13: 9781403993113 ; ISBN13: 9781403993106 ; E-ISBN10: 0230379273 ; E-ISBN13: 9780230379275

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Sutton, Paul ; Northedge, F S ; Solomos, John ; Baster, Nancy ; Lal, Deepak ; Armson, John ; Pilgrim, Caleb M ; Mumtaz, Babar ; Bailey, Richard ; Waseem, Mohammed ; Makinda, Samuel M ; Biswas, Asit K ; Bird, Graham ; Chib, S N ; Fraser, Robert ; Kapur, Ashok ; Wallace, Tina ; Marasinghe, Lakshman ; Young, Ralph A ; Guelke, Adrian ; Berridge, Geoff ; Okpara, Emeka ; Leftwich, Adrian ; Addams, F W ; Cannon, Terry ; Birks, J S ; Lillis, Kevin ; Saich, Tony ; Nish, Ian ; Uribe, Carlos ; Latortue, Paul R ; Long, Frank

Third World Quarterly, 01 October 1982, Vol.4(4), pp.779-830 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436598208419670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (4)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. J - Political science.  (4)
 2. K - Law.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Berridge, Geoff
 2. Berridge, G.
 3. Marasinghe, Lakshman
 4. Lal, Deepak
 5. Addams, F W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...