skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il Processo e i Principi di Rilevazione. La teoria della rilevazione aziendale, nel pensiero di Piero Mella

Beretta, Valentina

DOI: 10.13132/2038-5498/9.1.91-113

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

List of Reviewers - 2017

Beretta, Valentina

DOI: 10.13132/2038-5498/9.1.0

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controllo delle scorte - Modelli di ottimizzazione

Beretta, Valentina ; Navaroni, Matteo

DOI: 10.13132/2038-5498/7.4.305-329

Truy cập trực tuyến

4
évaluation de la véracité des données : améliorer la découverte de la vérité en utilisant des connaissances a priori
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

évaluation de la véracité des données : améliorer la découverte de la vérité en utilisant des connaissances a priori

Beretta, Valentina

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truth selection for truth discovery models exploiting ordering relationship among values

Beretta, Valentina ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Mougenot, Isabelle

Knowledge-Based Systems, 01 November 2018, Vol.159, pp.298-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2018.06.023

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Améliorer la recherche de vérité en exploitant la connaissance de domaines via les ontologies et les règles d'association
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Améliorer la recherche de vérité en exploitant la connaissance de domaines via les ontologies et les règles d'association

Beretta, Valentina ; Ranwez, Sylvie ; Harispe, Sébastien ; Mougenot, Isabelle

Revue d'intelligence artificielle, 06/28/2018, Vol.32(3), pp.373-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0992499X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3166/ria.32.373-405

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

List of Reviewers - 2016

Beretta, Valentina

DOI: 10.13132/2038-5498/8.1.%p

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beretta, Valentina
  2. Valentina Beretta
  3. Mougenot, Isabelle
  4. Ranwez, Sylvie
  5. Harispe, SéBastien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...