skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Entrepreneurial Universities in University Reforms: The Moderating Role of Personalities and the Social/Economic Environment

Berács, József

CEPS journal, 2014, Vol.4(2), p.9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1855-9719 ; E-ISSN: 2232-2647

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Causal Model of Consumer-Based Brand Equity

Szőcs Attila ; Berács József

Acta Universitatis Sapientiae. Economics and Business, 01 December 2015, Vol.3(1), pp.5-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2360-0047 ; DOI: 10.1515/auseb-2015-0001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect on the business environment on market orientation and performance in an emerging country

Berács, József ; Nagy, Gábor

MARKET/TRŽIŠTE, 2010, Vol.22(2), pp.243-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0353-4790 ; E-ISSN: 1849-1383

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFFECT OF THE BUSINESS ENVIRONMENT ON MARKET ORIENTATION AND PERFORMANCE IN AN EMERGING COUNTRY/UTJECAJ POSLOVNOG OKRUZENJA NA TRZISNU ORIJENTACIJU I USPJESNOST U GOSPODARSTVU U NASTAJANJU

Berács, József ; Nagy, Gábor

Trziste = Market, 2010, Vol.22(2), pp.243-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03534790 ; E-ISSN: 18491383

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market orientation in the service sector of the transition economies of central Europe

Hooley, Graham ; Fahy, John ; Greenley, Gordon ; Beracs, József ; Fonfara, Krzysztof ; Snoj, Boris

European Journal of Marketing, 01 February 2003, Vol.37(1/2), pp.86-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/03090560310453975

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing Strategy Typologies in Hungary

Hooley, Graham J ; Beracs, Jozsef ; Kolos, Krizstina

European Journal of Marketing, 01 December 1993, Vol.27(11/12), pp.80-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/EUM0000000000656

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign direct investment in Hungary: resource acquisition and domestic competitive advantage

Hooley, Graham ; Shipley, David ; Fahy, John ; Cox, Tony ; Beracs, Jozsef ; Kolos, Krisztina

Journal of International Business Studies, Winter, 1996, Vol.27(4), p.683(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2506

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development and impact of marketing capabilities in Central Europe

Fahy, John ; Hooley, Graham ; Cox, Tony ; Beracs, Jozsef

Journal of International Business Studies, First Quarter 2000, Vol.31(1), pp.63-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472506 ; E-ISSN: 14786990

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The industrial buying process in capitalist and socialist countries

Banting, Peter ; Beracs, Jozsef ; Gross, Andrew

Industrial Marketing Management, 1991, Vol.20(2), pp.105-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; E-ISSN: 1873-2062 ; DOI: 10.1016/0019-8501(91)90029-F

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market Orientation in the Transition Economies of Central Europe:: Tests of the Narver and Slater Market Orientation Scales

Hooley, Graham ; Cox, Tony ; Fahy, John ; Shipley, David ; Beracs, József ; Fonfara, Krzysztof ; Snoj, Boris

Journal of Business Research, 2000, Vol.50(3), pp.273-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/S0148-2963(99)00105-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The marketing implications of foreign direct investment in private Hungarian firms

Hooley, Graham J ; Cox, Tony ; Shipley, David ; Beracs, Jozsef ; Kolos, Krizstina

International Marketing Review, 01 October 1995, Vol.12(5), pp.7-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-1335 ; E-ISSN: 1758-6763 ; DOI: 10.1108/02651339510050910

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privatisation and Sustainable Competitive Advantage in the Emerging Economies of Central Europe1

Fahy, John ; Hooley, Graham ; Beracs, Jozsef ; Fonfara, Krzysztof ; Gabrijan, Vladimir

Management International Review, Fourth Quarter 2003, Vol.43(4), pp.407-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09388249 ; E-ISSN: 18618901

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development and impact of marketing capabilities in Central Europe

Fahy, John; Hooley, Graham ; Cox, Tony ; Berács, József ; Fonfara, Krzysztof ; Snoj, Boris

Journal of international business studies [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2506

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing Capabilities and Firm Performance: A Hierarchical Model

Hooley, Graham ; Fahy, John ; Cox, Tony ; Beracs, Jozsef ; Fonfara, Krzysztof ; Snoj, Boris

Journal of Market-Focused Management, 1999, Vol.4(3), pp.259-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3019 ; E-ISSN: 1572-8846 ; DOI: 10.1023/A:1009879120167

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role and determinants of electronic commerce and on-line advertising within corporate activity

Berács, József; Keszey, Tamara ; Sajtos, László

Acta oeconomica [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6373

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role and determinants of electronic commerce and on-line advertising within corporate activity

Berács, József; Keszey, Tamara ; Sajtos, Laszlo

Acta oeconomica [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6373

Truy cập trực tuyến

17
Privatisation Method Effects on Performance and Market Orientation of Central/Eastern European Companies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privatisation Method Effects on Performance and Market Orientation of Central/Eastern European Companies

Cox, Tony ; Hooley, Graham ; Fahy, John ; Beracs, József ; Fonfara, Krzysztof ; Snoj, Boris

Journal of East European Management Studies, 1998, Vol.3(4), pp.355-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0949-6181 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5771/0949-6181-1998-4-355

Truy cập trực tuyến

18
‘How has place branding developed during the year that Place Branding has been in publication?’
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘How has place branding developed during the year that Place Branding has been in publication?’

Berács, József ; Clifton, Rita ; Davidson, Hugh ; Johnston, Yvonne ; Lodge, Creenagh ; Melissen, Jan ; Morgan, Nigel ; Norrman, Karl-Erik ; Pant, Dipak R ; Porritt, Jonathon ; Rainisto, Seppo ; Wästberg, Olle

Place Branding, 1/2006, Vol.2(1), pp.6-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-0696 ; E-ISSN: 1744-070X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990041

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
‘Where is place branding heading?’
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Where is place branding heading?’

Kotler, Philip ; Nebenzahl, Israel D ; Lebedenko, Vladimir ; Rainisto, Seppo ; Gertner, David ; Clifton, Rita ; van Ham, Peter ; Kalniņš, Ojárs ; Morgan, Nigel ; Papadopoulos, Nicolas ; Supphellen, Magne ; Norrman, Karl-Erik ; Melissen, Jan ; Wason, Graham ; Pant, Dipak R ; Hall, Derek ; O'Donovan, David ; Johnston, Yvonne ; Lodge, Creenagh ; Berács, József ; Aaker, David

Place Branding, 11/2004, Vol.1(1), pp.12-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-0696 ; E-ISSN: 1744-070X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privatisation method effects on performance and market orientation of Central/Eastern European companies

Cox, Tony ; Hooley, Graham J ; Fahy, John ; Berács, József ; Fonfara, Krzysztof ; Snoj, Boris

Journal of East European management studies [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1862-0019

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (2)
 2. 1995đến1997  (2)
 3. 1998đến1999  (3)
 4. 2000đến2003  (8)
 5. Sau 2003  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Beracs, Jozsef
 2. Hooley, Graham
 3. Berács, József
 4. Fahy, John
 5. Beracs, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...