skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probability distribution of extreme values of wave velocity in stochastic heterogeneous media

Beltzer, Abraham I ; Sato, Tadanobu

Wave Motion, 2004, Vol.40(3), pp.241-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2125 ; DOI: 10.1016/j.wavemoti.2004.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural classification of finite elements

Beltzer, Abraham I. ; Sato, Tadanobu

Computers and Structures, 2003, Vol.81(24), pp.2331-2335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7949 ; DOI: 10.1016/S0045-7949(03)00314-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probability distribution of wave velocity in heterogeneous media due to random phase configuration

Beltzer, Abraham I. ; Sato, Tadanobu

Wave Motion, 2003, Vol.38(3), pp.221-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2125 ; DOI: 10.1016/S0165-2125(03)00048-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effective dynamic response of random composites and polycrystals—a survey of the causal approach

Beltzer, Abraham I.

Wave Motion, 1989, Vol.11(3), pp.211-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2125 ; DOI: 10.1016/0165-2125(89)90002-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural computing of effective properties of random composite materials

Gotlib, Victor A ; Sato, Tadanobu ; Beltzer, Abraham I

Computers and Structures, 2001, Vol.79(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7949 ; DOI: 10.1016/S0045-7949(00)00134-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dynamic response of random composites by a causal differential method

Beltzer, Abraham I. ; Brauner, Neima

Mechanics of Materials, 1987, Vol.6(4), pp.337-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6636 ; DOI: 10.1016/0167-6636(87)90031-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kramers-Kronig relations method and wave propagation in porous elastic media

Brauner, Neima ; Beltzer, Abraham I.

International Journal of Engineering Science, 1985, Vol.23(11), pp.1151-1162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7225 ; DOI: 10.1016/0020-7225(85)90037-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SH waves of an arbitrary frequency in random fibrous composites via the K-K relations

Beltzer, Abraham I. ; Brauner, Neima

Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 1985, Vol.33(5), pp.471-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5096 ; DOI: 10.1016/0022-5096(85)90010-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The causal effective field approximation— Application to elastic waves in fibrous composites

Beltzer, Abraham I. ; Brauner, Neima

Mechanics of Materials, 1986, Vol.5(2), pp.161-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6636 ; DOI: 10.1016/0167-6636(86)90031-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Note on the ineffective length of a fiber

Beltzer, Abraham I. ; Piau, Monique ; Weitsman, Y.

Mechanics of Materials, 1992, Vol.13(4), pp.285-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6636 ; DOI: 10.1016/0167-6636(92)90021-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Variational and Finite Element Methods: A Symbolic Computation Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variational and Finite Element Methods: A Symbolic Computation Approach

Beltzer, Abraham

ISBN: 978-3-642-83916-0 ; E-ISBN: 978-3-642-83914-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-83914-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (2)
 2. 1986đến1986  (1)
 3. 1987đến1988  (1)
 4. 1989đến1990  (2)
 5. Sau 1990  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (10)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Beltzer, Abraham I.
 2. Beltzer, A.I.
 3. Beltzer, AI
 4. Beltzer, A
 5. Brauner, Neima

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...