skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report on the Second Workshop on Supporting Complex Search Tasks

Koolen, M ; Kamps, J ; Bogers, T ; Belkin, Nj ; Kelly, D ; Yilmaz, E

SIGIR Forum , 51 (1) pp. 58-66. (2017)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current Research in Supporting Complex Search Tasks

Koolen, M. ; Kamps, J. ; Bogers, T. ; Belkin, N.J. ; Kelly, D. ; Yilmaz, E.; ILLC ; Cultural Heritage and Identity ; Language and Computation

CEUR Workshop Proceedings, 2017, Vol.1798, pp.1-4

ISSN: ; ISSN: 1613-0073

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second Workshop on Supporting Complex Search Tasks

Belkin, Nj ; Bogers, T ; Kamps, J ; Kelly, D ; Koolen, M ; Yilmaz, E

CHIIR '17 Proceedings of the 2017 Conference on Conference Human Information Interaction and Retrieval. (pp. pp. 433-435). ACM: Oslo, Norway. (2017)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Complexity Measures in Information Retrieval

van der Sluis, Frans ; van den Broek, Egon ; Belkin, N.J. ; Kelly, D.; Human Media Interaction ; Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Proceedings of the Third Symposium on Information Interaction in Context, IIiX '10, 2010, pp.383-388

ISBN: 978-1-4503-0247-0

Toàn văn sẵn có

5
BRAQUE: Design of an interface to support user interaction in information retrieval
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BRAQUE: Design of an interface to support user interaction in information retrieval

Belkin, N.J. ; Marchetti, P.G. ; Cool, C.

Information Processing & Management, 5/1993, Vol.29(3), pp.325-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03064573 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0306-4573(93)90059-M

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Combining the evidence of multiple query representations for information retrieval
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining the evidence of multiple query representations for information retrieval

Belkin, N.J. ; Kantor, P. ; Fox, E.A. ; Shaw, J.A.

Information Processing & Management, 5/1995, Vol.31(3), pp.431-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03064573 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0306-4573(94)00057-A

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Belkin, Nj
  2. Belkin, N.J.
  3. Kelly, D
  4. Bogers, T
  5. Koolen, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...