skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A heterogeneous orientation criterion for crack modelling in cortical bone using a phantom-node approach

Marco, Miguel ; Belda, Ricardo ; Miguélez, María Henar ; Giner, Eugenio

Finite Elements in Analysis & Design, July 2018, Vol.146, pp.107-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-874X ; E-ISSN: 1872-6925 ; DOI: 10.1016/j.finel.2018.04.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explicit expressions for the estimation of the elastic constants of lamellar bone as a function of the volumetric mineral content using a multi-scale approach

Vercher-Martínez, Ana ; Giner, Eugenio ; Belda, Ricardo ; Aigoun, Abdelmalik ; Fuenmayor, F.

Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, 2018, Vol.17(2), pp.449-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-7959 ; E-ISSN: 1617-7940 ; DOI: 10.1007/s10237-017-0971-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculation of the critical energy release rate Gc of the cement line in cortical bone combining experimental tests and finite element models

Giner, Eugenio ; Belda, Ricardo ; Arango, Camila ; Vercher-Martínez, Ana ; Tarancón, José E ; Fuenmayor, F. Javier

Engineering Fracture Mechanics, 15 October 2017, Vol.184, pp.168-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-7944 ; E-ISSN: 1873-7315 ; DOI: 10.1016/j.engfracmech.2017.08.026

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation in a New World order

Belda, Ricardo

Aluminium International Today, Oct/Nov 2001, Vol.13(7), p.3

ISSN: 1475455X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compression failure characterization of cancellous bone combining experimental testing, digital image correlation and finite element modeling

Belda, Ricardo ; Palomar, Marta ; Peris-Serra, José Luis ; Vercher-Martínez, Ana ; Giner, Eugenio

International Journal of Mechanical Sciences, 01 January 2020, Vol.165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7403 ; E-ISSN: 1879-2162 ; DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2019.105213

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aproximación al estado actual de la proctología en Andalucía: resultados de una encuesta comunitaria.
Approach to the present state of proctology in Andalusia (Spain): results of a community survey

De La Portilla, Fernando ; Belda, Ricardo ; Gutiérrez, Gonzalo ; De La Rosa, Alberto ; Ruiz, Manuel ; Socas, María

Cirugia espanola, March 2006, Vol.79(3), pp.167-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-739X ; PMID: 16545283 Version:1

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aproximación al estado actual de la proctología en Andalucía: resultados de una encuesta comunitaria

de La Portilla, Fernando ; Belda, Ricardo ; Gutiérrez, Gonzalo ; de La Rosa, Alberto ; Ruiz, Manuel ; Socas, María

Cirugia Espanola, 2006, Vol.79(3), pp.167-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-739X ; E-ISSN: 1578-147X ; DOI: 10.1016/S0009-739X(06)70844-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary malignant melanoma of the adrenal gland

Amérigo, Joaquin ; Roig, José ; Pulido, Francisco ; Belda, Ricardo ; Vázquez-Ramírez, Francisco José ; González-Cámpora, Ricardo

Surgery, January 2000, Vol.127(1), pp.107-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-6060 ; E-ISSN: 1532-7361 ; DOI: 10.1067/msy.2000.100467

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (1)
 2. 2001đến2005  (1)
 3. 2006đến2016  (2)
 4. 2017đến2018  (3)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Spanish  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Belda, Ricardo
 2. Belda, R
 3. Giner, Eugenio
 4. Giner, E
 5. Vercher-Martínez, Ana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...