skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 132  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of a superweak absorption spectrum of the S[O.sub.2] molecule using the variational procedure.(Report)

Bekhtereva, E. S. ; Ulenikov, O. N.

Russian Physics Journal, Dec, 2010, Vol.53(7), p.687(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STUDYING THE FUNDAMENTAL [v.sub.2] BAND OF THE [H.sub.2]S MOLECULE: LINE POSITIONS, INTENSITIES, AND HALFWIDTHS.(OPTICS AND SPECTROSCOPY)

Glushkov, P.A. ; Bekhtereva, E.S.

Russian Physics Journal, 2018, Vol.61(5), p.828(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; DOI: 10.1007/s11182-018-1466-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-analysis of the (100), (001), and (020) rotational structure of SO.sub.2 on the basis of high resolution FTIR spectra

Ulenikov, O. N. ; Onopenko, G. A. ; Gromova, O. V. ; Bekhtereva, E. S. ; Horneman, V. - M.

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Nov, 2013, Vol.130, p.220(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precise ro-vibrational analysis of molecular bands forbidden in absorption: The [nu] 8 + [nu] 10 band of.sup.13C.sub.2H.sub.4

Ulenikov, O.N. ; Gromova, O.V. ; Bekhtereva, E.S. ; Kashirina, N.V. ; Maul, C. ; Bauerecker, S.

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2015, Vol.164, p.117(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the high resolution spectrum of 32S16O18O: The ν1 and ν3 bands

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Krivchikova, Yu.V ; Zamotaeva, V.A ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, January 2016, Vol.168, pp.29-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2015.08.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: The bands 2ν1, ν1+ν3, ν1+ν2+ν3−ν2 and ν1+ν2+ν3

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, January 2016, Vol.169, pp.49-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2015.09.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ro-vibrational analysis of the hot bands of 13C2H4: ν7+ν10-ν10 and ν10+ν12-ν10

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Kashirina, N.V ; Onopenko, G.A ; Maul, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, November 2015, Vol.317, pp.32-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.08.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution analysis of.sup.32S.sup.18O.sub.2 spectra: The [nu].sub.1 and [nu].sub.3 interacting bands

Ulenikov, O.N. ; Bekhtereva, E.S. ; Krivchikova, Yu.V. ; Morzhikova, Yu.B. ; Buttersack, T. ; Sydow, C. ; Bauerecker, S.

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2015, Vol.166, p.13(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution analysis of the (111) vibrational state of SO.sub.2

Ulenikov, O. N. ; Gromova, O. V. ; Bekhtereva, E. S. ; Belova, A. S. ; Bauerecker, S. ; Maul, C. ; Sydow, C. ; Horneman, V. - M.

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Sept, 2014, Vol.144, p.1(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANALYSIS OF THE INTENSITIES OF THE ABSORPTION LINES IN THE U7 BAND OF THE [C.sub.2][D.sub.4] MOLECULE.(OPTICS AND SPECTROSCOPY)

Fomchenko, A.L. ; Bekhtereva, E.S. ; Leroy, C.

Russian Physics Journal, 2018, Vol.61(6), p.1070(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; DOI: 10.1007/s11182-018-1498-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determining the parameters of the ground vibrational state of the N[H.sub.2]D and NH[D.sub.2] molecules

Fomchenko, A.L. ; Kuznetsov, A.V. ; Bekhtereva, E.S.

Russian Physics Journal, 2017, Vol.60(2), p.279(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; DOI: 10.1007/s11182-017-1072-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DETERMINING THE PARAMETERS OF THE GROUND VIBRATIONAL STATE OF THE [sup.28]Si[H.sub.4] MOLECULE

Raspopova, N.I. ; Gromova, O.V. ; Bekhtereva, E.S. ; Bauerecker, Z.

Russian Physics Journal, 2017, Vol.60(5), p.758(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; DOI: 10.1007/s11182-017-1136-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the “expanded local mode” approach applied to the methane molecule

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Leroy, C ; Fomchenko, A.L

Journal of Molecular Spectroscopy, 2010, Vol.264(1), pp.61-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2010.09.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution study of the ν 1 + 2 ν 2 − ν 2 and 2 ν 2 + ν 3 − ν 2 “hot” bands and ro-vibrational re-analysis of the ν 1 + ν 2 / ν 2 + ν 3 / 3 ν 2 polyad of the 32SO 2 molecule

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Bolotova, I.B ; Leroy, C ; Horneman, V.-M ; Alanko, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2011, Vol.112(3), pp.486-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2010.09.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: The bands 2ν3, 2ν1+ν2 and 2ν1+ν2-ν2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Krivchikova, Yu.V ; Sklyarova, E.A ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, December 2015, Vol.318, pp.26-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.09.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the high resolution FTIR spectrum of CH 2 CD 2 in the region of 1300-1450cm.sup.-1: The [nu] 12 ( A 1 ) and 2 [nu] 10 ( A 1 ) bands

Ulenikov, O.N. ; Gromova, O.V. ; Bekhtereva, E.S. ; Berezkin, K.B. ; Sklyarova, E.A. ; Maul, C. ; Gericke, K.-H. ; Bauerecker, S.

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2015, Vol.161, p.180(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution analysis of the SO2 spectrum in the 2600–2900cm−1 region: 2ν3, ν2+2ν3−ν2 and 2ν1+ν2 bands

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Bolotova, I.B ; Konov, I.A ; Horneman, V.-M ; Leroy, C

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, May 2012, Vol.113(7), pp.500-517 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2012.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of the high-resolution spectrum of the weak [v.sub.1] + [v.sub.2] + [v.sub.3] absorption band of the S[O.sub.2] molecule

Belova, A.S. ; Bolotova, I.B. ; Gromova, O.V. ; Bekhtereva, E.S. ; Ulenikov, O.N.

Russian Physics Journal, 2015, Vol.57(11), p.1518(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; DOI: 10.1007/s11182-015-0413-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANALYSIS OF THE FOURIER SPECTRUM OF THE [v.sub.2] INVERSION BAND OF THE [sup.15]NH[D.sub.2] MOLECULE.(OPTICS AND SPECTROSCOPY)

Fomchenko, A.L. ; Belova, A.S. ; Bekhtereva, E.S. ; Tchana, F. Kwabia

Russian Physics Journal, 2018, Vol.61(2), p.287(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; DOI: 10.1007/s11182-018-1399-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precise ro-vibrational analysis of molecular bands forbidden in absorption: The ν8+ν10 band of 13C2H4

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Kashirina, N.V ; Maul, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, October 2015, Vol.164, pp.117-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2015.06.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 132  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (19)
 2. 2004đến2008  (22)
 3. 2009đến2012  (7)
 4. 2013đến2017  (51)
 5. Sau 2017  (33)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bekhtereva, E.S
 2. Bekhtereva, Es
 3. Ulenikov, O.N
 4. Ulenikov, On
 5. Gromova, O.V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...