skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacterial community dynamics in the hyporheic zone of an intermittent stream

Febria, Catherine M ; Beddoes, Paul ; Fulthorpe, Roberta R ; Williams, D Dudley

The ISME journal, May 2012, Vol.6(5), pp.1078-88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1751-7370 ; PMID: 22158391 Version:1 ; DOI: 10.1038/ismej.2011.173

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES INTERNES POUR CELLULES ÉLECTROCHIMIQUES TUBULAIRES CONCENTRIQUES
INTERNAL ELECTRICAL CONNECTIONS FOR CONCENTRIC TUBULAR ELECTROCHEMICAL CELLS

Green, Andrew ; Griffis, Joshua ; Liang, Li-Shiang ; Beddoes, Paul

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES D'ÉCOULEMENT POUR DES CELLULES ÉLECTROCHIMIQUES TUBULAIRES CONCENTRIQUES AUTO-NETTOYANTES
NOVEL FLOW FEATURES FOR SELF-CLEANING CONCENTRIC TUBULAR ELECTROCHEMICAL CELLS

Griffis, Joshua ; Liang, Li-Shiang ; Green, Andrew ; Beddoes, Paul

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

감소된 체적의 전기염소화 전지 및 이의 제조 방법

Beddoes Paul ; Liang LI Shiang ; Green Andrew ; Telepciak Jacob ; Griffis Joshua W ; Dukes Simon

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTROCHLORIERUNGSZELLEN MIT VERRINGERTEM VOLUMEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON
CELLULES D'ÉLECTROCHLORATION À VOLUME RÉDUIT ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Beddoes, Paul ; Liang, Li-Shiang ; Green, Andrew ; Telepciak, Jacob ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTROCHLORIERUNGSZELLEN MIT VERRINGERTEM VOLUMEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON
CELLULES D'ÉLECTROCHLORATION À VOLUME RÉDUIT ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Beddoes, Paul ; Liang, Li-Shiang ; Green, Andrew ; Telepciak, Jacob ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced volume electrochlorination cells and methods of manufacturing same

Beddoes, Paul ; Liang, Li-Shiang ; Green, Andrew ; Telepciak, Jacob ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CELLULES D'ELECTROCHLORATION A VOLUME REDUIT ET LEURS PROCEDES DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Beddoes, Paul ; Liang, LI-Shiang ; Green, Andrew ; Telepciak, Jacob ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTROCHLORIERUNGSZELLEN MIT VERRINGERTEM VOLUMEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON
CELLULES D'ÉLECTROCHLORATION À VOLUME RÉDUIT ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Griffis, Joshua, W ; Liang, Li-Shiang ; Beddoes, Paul ; Green, Andrew ; Dukes, Simon ; Telepciak, Jacob

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CELLULES D'ÉLECTROCHLORATION À VOLUME RÉDUIT ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Beddoes, Paul ; Liang, Li-Shiang ; Green, Andrew ; Telepciak, Jacob ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced Volume Electrochlorination Cells And Methods Of Manufacturing Same

Griffis, Joshua W ; Liang, Li-Shiang ; Beddoes, Paul ; Green, Andrew ; Dukes, Simon P ; Telepciak, Jacob

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CELLULES D'ELECTROCHLORATION A VOLUME REDUIT ET LEURS PROCEDES DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Griffis, Joshua W ; Liang, LI-Shiang ; Beddoes, Paul ; Green, Andrew ; Dukes, Simon ; Telepciak, Jacob

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced volume electrochlorination cells and methods of manufacturing same

Griffis, Joshua W ; Liang, Li-Shiang ; Beddoes, Paul ; Green, Andrew ; Dukes, Simon ; Telepciak, Jacob

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced Volume Electrochlorination Cells and Methods of Manufacturing Same

Beddoes Paul ; Liang Li-Shiang ; Green Andrew ; Telepciak Jacob ; Griffis Joshua W ; Dukes Simon P

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Griffis, Joshua, W ; Liang, Li-Shiang ; Beddoes, Paul ; Green, Andrew ; Dukes, Simon ; Telepciak, Jacob

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Beddoes, Paul ; Liang, Li-Shiang ; Green, Andrew ; Telepciak, Jacob ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

减小体积的电氯化电池及其制造方法
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Griffis Joshua W ; Liang LI-Shiang ; Beddoes Paul ; Green Andrew ; Dukes Simon ; Telepciak Jacob

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

减小体积的电氯化电池及其制造方法
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Beddoes Paul ; Liang LI-Shiang ; Green Andrew ; Telepciak Jacob ; Griffis Joshua W ; Dukes Simon

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CELLULES D'ÉLECTROCHLORATION À VOLUME RÉDUIT ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Griffis, Joshua, W ; Liang, Li-Shiang ; Beddoes, Paul ; Green, Andrew ; Dukes, Simon ; Telepciak, Jacob

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial Arsenic Release from Historic Gold Mine Tailings, Nova Scotia, Canada

Beddoes, Paul; Université d'Ottawa / University of Ottawa; Université d'Ottawa / University of Ottawa

DOI: 10.20381/ruor-4741

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (19)
  2. French  (9)
  3. German  (3)
  4. Chinese  (2)
  5. Korean  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...