skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Beals: a father and son devoted to pharmacy

Beauregard, E E

Pharmacy in history, 1993, Vol.35(1), pp.25-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-7047 ; PMID: 11623331 Version:1

Truy cập trực tuyến

2
The Dragon's Embrace: the Chinese Communists and Africa.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dragon's Embrace: the Chinese Communists and Africa.

Beauregard, E. E. ; Hevi, Emmanuel John

Military Affairs, 24/1967, Vol.31(4), p.208

ISSN: 00263931 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1984354

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A propos des images aériques sous-durales dans les encéphalographies gazeuses.
Appearance of subdural air in pneumoencephalography

Le Beau, J ; Wolinetz, E ; Beauregard, E ; Binet, E

Revue neurologique, 1955, Vol.92(4), pp.289-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-3787 ; PMID: 13255506 Version:1

Truy cập trực tuyến

4
Brigadier General Thomas M. Vincent: Reflections
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brigadier General Thomas M. Vincent: Reflections

Beauregard, E. E.

OAH Magazine of History, 09/01/1993, Vol.8(1), pp.55-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-228X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/maghis/8.1.55

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Book Reviews : Sharon E. Hutchinson, Nuer Dilemmas: Coping with Money, War, and the State (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1996), xvii, 408 pp. Cloth $50.00, paper $18.00 (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews : Sharon E. Hutchinson, Nuer Dilemmas: Coping with Money, War, and the State (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1996), xvii, 408 pp. Cloth $50.00, paper $18.00 (Book review)

Beauregard, E. E.

Journal of Asian and African Studies, 01/01/1998, Vol.33(3), pp.284-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9096 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002190969803300309

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. French  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...