skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

D AVID C OOK , Contemporary Muslim Apocalyptic Literature , Religion and Politics Series (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 2005). Pp. 282. $34.95 cloth

Bashkin, Orit

International Journal of Middle East Studies, 2006, Vol.38(4), pp.590-592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743806262482

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HYBRID NATIONALISMS: WA???AN?? AND QAWM?? VISIONS IN IRAQ UNDER ??ABD AL-KARIM QASIM, 1958???61

Bashkin, Orit

International Journal of Middle East Studies, 2011, Vol.43(2), pp.293-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743811000079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lands, Hands and Socio-cultural Boundaries: A Reading of Dhu Nun Ayyub's The Hand, the Land and the Water (1948)

Bashkin, Orit

Middle Eastern Studies, 01 May 2010, Vol.46(3), pp.401-415 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263200902985561

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unholy Pilgrims in a New Diaspora: Iraqi Jewish Protest in Israel, 1950-1959

Bashkin, Orit

The Middle East Journal, Autumn 2016, Vol.70(4), pp.609-622 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461 ; DOI: 10.3751/70.4.15

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Barbarism from Within—Discourses about Fascism amongst Iraqi and Iraqi-Jewish Communists, 1942-1955

Bashkin, Orit

DIE WELT DES ISLAMS, 2012, Vol.52(3-4), pp.400-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/15700607-201200A7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
ADVICE FROM THE PAST: 'ALI AL-WARDI ON LITERATURE AND SOCIETY
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADVICE FROM THE PAST: 'ALI AL-WARDI ON LITERATURE AND SOCIETY

Bashkin, Orit

Writing the Modern History of Iraq : Historiographical and Political Challenges, 2012, pp.13-30

ISBN: 9789814390576 ; DOI: 10.1142/9789814390576_0002

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Muawiya Entered the CurriculumSome Comments on the Iraqi Education System in the Interwar Period

Bashkin, Orit

Comparative Education Review, August 2006, Vol.50(3), pp.346-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00104086 ; E-ISSN: 1545701X ; DOI: 10.1086/503880

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representations of women in the writings of the intelligentsia in Hashemite Iraq, 1921-1958

Bashkin, Orit

JMEWS: Journal of Middle East Women's Studies, Wntr, 2008, Vol.4(1), p.53(30) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1552-5864

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representations of Women in the Writings of the Intelligentsia in Hashemite Iraq, 1921-1958

Bashkin, Orit

Journal of Middle East Women's Studies, 2008, Vol.4(1), pp.53-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1552-5864 ; E-ISSN: 1558-9579

Toàn văn sẵn có

10
“When Mu‘awiya Entered the Curriculum”—Some Comments on the Iraqi Education System in the Interwar Period
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“When Mu‘awiya Entered the Curriculum”—Some Comments on the Iraqi Education System in the Interwar Period

Bashkin, Orit

Comparative Education Review, 08/2006, Vol.50(3), pp.346-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4086 ; E-ISSN: 1545-701X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/503880

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un Arabe juif dans l'Irak de l'entre-deux-guerres

Bashkin, Orit

Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2009, Vol.103(3), pp.120-131

ISSN: 0294-1759 ; E-ISSN: 1950-6678 ; ISBN: 9782724631340 ; ISBN: 272463134X ; DOI: 10.3917/ving.103.0120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un Arabe juif dans l'Irak de l'entre-deux-guerres

Bashkin, Orit

Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 28 August 2009, Vol.n 103(3), pp.120-131

ISSN: 0294-1759 ; E-ISSN: 1950-6678

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributors

Andrabi, Tahir ; Bashkin, Orit ; Boyle, Helenn. ; Das, Jishnu ; Gesink, Indirafalk ; Gnther, Sebastian ; Kadi, Wadad ; Khwaja, Asimijaz ; Lulat, Y.G.M. ; Milligan, Jeffreyayala ; Pohl, Florian ; Terc, Mandy ; Tawil, Sobhi ; Zajonc, Tristan

Comparative Education Review, August 2006, Vol.50(3), pp.548-549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00104086 ; E-ISSN: 1545701X ; DOI: 10.1086/506185

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Int. J. Middle East Stud. 45 (2013)

Bashkin, Orit

International Journal of Middle East Studies, Nov 2013, Vol.45(4), pp.848-850 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743813001141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IRAQ: HISTORY, MEMORY, CULTURE

Zubaida, Sami ; Davis, Eric ; Bashkin, Orit

International Journal of Middle East Studies, May 2012, Vol.44(2), pp.333-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743812000116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Eastern Mediterranean and the Making of Global Radicalism, 18601914 (Book Review)

Bashkin, Orit

Journal of Near Eastern Studies, 01 April 2014, Vol.73(1), pp.164-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222968 ; E-ISSN: 15456978 ; DOI: 10.1086/674917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saddam Hussein's Ba'th Party: Inside an Authoritarian Regime.(Book review)

Bashkin, Orit

International Journal of Middle East Studies, Nov, 2013, Vol.45(4), p.848-850 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra-Jewish Conflict in Israel: White Jews, Black Jews

Bashkin, Orit

International Journal of Middle East Studies, 2011, Vol.43(2), pp.331-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743811000158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Arab Thought: Cultural Critique in Comparative Perspective

Bashkin, Orit

International Journal of Middle East Studies, 2012, Vol.44(3), pp.568-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743812000542

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Middle Eastern Jewish Thought: Writings on Identity, Politics, & Culture, 1893-1958.(Book review)

Bashkin, Orit

H-Net: Humanities and Social Sciences Online, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1538-0661

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (23)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (7)
 2. 2008đến2009  (7)
 3. 2010đến2011  (3)
 4. 2012đến2014  (8)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (24)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bashkin, Orit
 2. Bashkin, O.
 3. Orit Bashkin
 4. Das, Jishnu
 5. Davis, Eric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...