skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploration of cardiac autonomic function by myocardial 123-I-MIBG scintigraphy in narcolepsy type 1

Barateau, L ; Jaussent, I ; Mariano-Goulart, D ; Dauvilliers, Y

Sleep Medicine, December 2017, Vol.40, pp.e24-e24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-9457 ; E-ISSN: 1878-5506 ; DOI: 10.1016/j.sleep.2017.11.064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New video-polysomnographic criteria for the diagnosis of disorders of arousal

Lopez, R ; Shen, Y ; Barateau, L ; Chenini, S ; Evangelista, E ; Jaussent, I ; Dauvilliers, Y

Sleep Medicine, December 2017, Vol.40, pp.e75-e75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-9457 ; E-ISSN: 1878-5506 ; DOI: 10.1016/j.sleep.2017.11.216

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revised diagnostic criteria for idiopathic hypersomnia: a 32-hour bed-rest protocol

Evangelista, E ; Lopez, R ; Barateau, L ; Chenini, S ; Bosco, A ; Jaussent, I ; Dauvilliers, Y

Sleep Medicine, December 2017, Vol.40, pp.e91-e91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-9457 ; E-ISSN: 1878-5506 ; DOI: 10.1016/j.sleep.2017.11.264

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absence of NMDA receptor antibodies in the rare association between Type 1 Narcolepsy and Psychosis

Dauvilliers, Y ; Gaig, C ; Barateau, L ; Graus, F ; Iranzo, A ; Lopez, R ; Santamaria, J

Scientific Reports (Nature Publisher Group), May 2016, Vol.6, p.25230 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep25230

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of narcolepsy symptoms: the narcolepsy severity scale

Jaussent, I ; Beziat, S ; Pesenti, C ; Lopez, R ; Barateau, L ; Carlander, B ; Lucas, G ; Tafti, M ; Morin, C.M ; Billiard, M ; Dauvilliers, Y

Sleep Medicine, December 2017, Vol.40, pp.e147-e148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-9457 ; E-ISSN: 1878-5506 ; DOI: 10.1016/j.sleep.2017.11.431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nocturnal sleep fragmentation and CSF orexin levels in humans: sleep and wake bouts

Barateau, L ; Lopez, R ; Jaussent, I ; Dauvilliers, Y

Sleep Medicine, December 2019, Vol.64, pp.S23-S23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-9457 ; E-ISSN: 1878-5506 ; DOI: 10.1016/j.sleep.2019.11.066

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of symptoms in idiopathic hypersomnia: the idiopathic hypersomnia severity scale

Jaussent, I ; Evangelista, E ; Barateau, L ; Lopez, R ; Chenini, S ; Delbos, C ; Béziat, S ; Dauvilliers, Y

Sleep Medicine, December 2019, Vol.64, pp.S174-S174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-9457 ; E-ISSN: 1878-5506 ; DOI: 10.1016/j.sleep.2019.11.480

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Csf and serum ferritin levels in narcolepsy type 1 comorbid with restless legs syndrome

Barateau, L ; Chenini, S ; Lotierzo, M ; Rassu, A.L ; Evangelista, E ; Lopez, R ; Dupuy, A.M. Gorce ; Jaussent, I ; Dauvilliers, Y

Sleep Medicine, December 2019, Vol.64, pp.S23-S24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-9457 ; E-ISSN: 1878-5506 ; DOI: 10.1016/j.sleep.2019.11.067

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barateau, L
  2. Dauvilliers, Y
  3. Lopez, R
  4. Jaussent, I
  5. Evangelista, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...