skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ScapeGoat: Spotting abnormal resource usage in component-based reconfigurable software systems

Gonzalez-Herrera, I ; Bourcier, J ; Daubert, E ; Rudametkin, W ; Barais, O ; Fouquet, F ; Jézéquel, J.M ; Baudry, B

The Journal of Systems & Software, December 2016, Vol.122, pp.398-415 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2016.02.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ScapeGoat: Spotting abnormal resource usage in component-based reconfigurable software systems

Gonzalez-Herrera, I ; Bourcier, J ; Daubert, E ; Rudametkin, W ; Barais, O ; Fouquet, F ; Jézéquel, Jm ; Baudry, B

The Journal of Systems and Software, Dec 2016, p.398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...