skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Are “Overseas Chinese Ethnic Minorities”? China’s Search for Transnational Ethnic Unity

Barabantseva, Elena; Pieke, Frank N (Editor) ; Barabantseva, Elena (Editor)

Modern China, January 2012, Vol.38(1), pp.78-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-7004 ; E-ISSN: 1552-6836 ; DOI: 10.1177/0097700411424565

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Pursuit of an Alternative Model? The Modernisation Trap in China’s Official Development Discourse

Barabantseva, Elena

East Asia, 2012, Vol.29(1), pp.63-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-6838 ; E-ISSN: 1874-6284 ; DOI: 10.1007/s12140-011-9158-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New and Old Diversities in Contemporary China: Editors’ Introduction

Pieke, Frank N ; Barabantseva, Elena; Pieke, Frank N (Editor) ; Barabantseva, Elena (Editor)

Modern China, January 2012, Vol.38(1), pp.3-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-7004 ; E-ISSN: 1552-6836 ; DOI: 10.1177/0097700411424403

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From “Customary” to “Illegal”: Yao Ethnic Marriages on the Sino-Vietnamese Border

Barabantseva, Elena

Cross-Currents: East Asian History and Culture Review, 2015, Vol.4(2), pp.468-495

ISSN: 2158-9666 ; E-ISSN: 2158-9674

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From "customary" to "illegal": Yao ethnic marriages on the Sino-Vietnamese border

Barabantseva, Elena

Cross-Currents: East Asian History and Culture Review, 2015, Vol.4(2), p.467(29)

ISSN: 2158-9666 ; DOI: 10.1353/ach.2015.0040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction.("GOVERNING MARRIAGE MIGRATIONS: PERSPECTIVES FROM MAINLAND CHINA AND TAIWAN")

Barabantseva, Elena ; Chao, Antonia ; Xiang, Biao

Cross-Currents: East Asian History and Culture Review, 2015, Vol.4(2), p.405(10)

ISSN: 2158-9666 ; DOI: 10.1353/ach.2015.0034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paved with Good Intentions: Proposals to Curb Minority Rights and Their Consequences for China

Sautman, Barry; Pieke, Frank N (Editor) ; Barabantseva, Elena (Editor)

Modern China, January 2012, Vol.38(1), pp.10-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-7004 ; E-ISSN: 1552-6836 ; DOI: 10.1177/0097700411424563

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Change vs. Order: Shijie Meets Tianxia in China's Interactions with the World

Barabantseva, Elena

Alternatives: Global, Local, Political, April 2009, Vol.34(2), pp.129-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754 ; E-ISSN: 2163-3150 ; DOI: 10.1177/030437540903400202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Autonomous Areas to Non- Autonomous Areas: The Politics of Korean Minority Migration in Contemporary China

Paik, Wooyeal ; Ham, Myungsik; Pieke, Frank N (Editor) ; Barabantseva, Elena (Editor)

Modern China, January 2012, Vol.38(1), pp.110-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-7004 ; E-ISSN: 1552-6836 ; DOI: 10.1177/0097700411424566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant China

Pieke, Frank N; Pieke, Frank N (Editor) ; Barabantseva, Elena (Editor)

Modern China, January 2012, Vol.38(1), pp.40-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-7004 ; E-ISSN: 1552-6836 ; DOI: 10.1177/0097700411424564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chinese in Britain, 1800—Present: Economy, Transnationalism, Identity (Book Review)

Barabantseva, Elena

The China Journal, 01 July 2009, Issue 62, pp.229-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13249347 ; E-ISSN: 18358535 ; DOI: 10.1086/tcj.62.20648165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chinese Party-State in the 21st Century: Adaptation and the Reinvention of Legitimacy (Book Review)

Barabantseva, Elena

The China Journal, 01 July 2009, Issue 62, pp.173-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13249347 ; E-ISSN: 18358535 ; DOI: 10.1086/tcj.62.20648138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming to terms with the nation: Ethnic classification in modern China [Book Review]

Barabantseva, Elena

China Journal, The, No. 68, Jul 2012: 247-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-9347

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming to Terms with the Nation: Ethnic Classification in Modern China (Book Review)

Barabantseva, Elena

The China Journal, July 2012, Issue 68, pp.247-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13249347 ; E-ISSN: 18358535 ; DOI: 10.1086/666566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming to Terms with the Nation: Ethnic Classification in Modern China.(Book review)

Barabantseva, Elena

The China Journal, July, 2012, Issue 68, p.247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-9347

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating Ethnicity in China: Citizenship as a Response to the State.(Book Review)

Barabantseva, Elena

East Asia: An International Quarterly, Winter, 2003, Vol.20(4), p.110(112) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-6838

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chinese in Britain, 1800 - Present: Economy [Book Review]

Barabantseva, Elena

China Journal, The, No. 62, July 2009: 229-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-9347

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chinese in Britain, 1800—Present: Economy, Transnationalism, Identity (Book Review)

Barabantseva, Elena

The China Journal, 1 July 2009, Issue, pp.229-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13249347

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chinese Party-State in the 21st Century: Adaptation and the Reinvention of Legitimacy (Book Review)

Barabantseva, Elena

The China Journal, 1 July 2009, Issue 62, pp.173-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13249347

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chinese Party - State in the 21st Century: Adaptation and the Reinvention of Legitimacy [Book Review]

Barabantseva, Elena

China Journal, The, No. 62, July 2009: 173-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-9347

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12)
 2. Bình xét khoa học  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Barabantseva, Elena
 2. Pieke, Frank N.
 3. Elena Barabantseva
 4. Barabantseva, E
 5. Pieke, Fn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...