skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and nationalism: the masculinization of hinduism and female political participation in india

Banerjee, Sikata

Women's Studies International Forum, 2003, Vol.26(2), pp.167-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; DOI: 10.1016/S0277-5395(03)00019-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interview with Norman Smith.(Interview)

Banerjee, Sikata

Atlantis, Fall, 2010, Vol.35(1), p.119(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0702-7818

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Warriors in Politics: Hindu Nationalism, Violence, and the Shiv Sena in India

Banerjee, Sikata

Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, 2005, Vol.9(1), pp.115-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10926690 ; E-ISSN: 15418480 ; DOI: 10.1525/nr.2005.9.1.115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political secularization and the future of secular democracy in India: The case of Maharashtra

Banerjee, Sikata

Asian Survey, Oct 1998, Vol.38(10), pp.907-927 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.1998.38.10.01p0390k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The feminization of violence in Bombay: Women in the politics of the Shiv Sena

Banerjee, Sikata

Asian Survey, Dec 1996, Vol.36(12), pp.1213-1225

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.1996.36.12.01p0191z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Saffron Wave: The Eleventh General Elections in Maharashtra

Banerjee, Sikata

Economic and Political Weekly, 04 October 1997, Vol.32(40), pp.2551-2560

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State Identity and Violence: Jammu, Kashmir and Ladakh

Banerjee, Sikata

The Journal of Asian Studies, 2001, Vol.60(2), pp.578-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2659750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

India against Itself: Assam and the Politics of Nationality / Democracy and the State: Welfare, Secularism, and Development in Contemporary India / Development and Democracy in India

Banerjee, Sikata

The American Political Science Review, Vol.94(3), pp.732-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Make Me a Man! Masculinity, Hinduism, and Nationalism in India

Reddy, Deepa ; Banerjee, Sikata

The Journal of Asian Studies, Vol.66(4), p.1185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911807001726

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Violence of Development: The Politics of Identity, Gender, and Social Inequalities in India. Edited by Karin Kapadia. London: Zed Books, 2002. 526p. $69.95 cloth, $25.00 paper

Banerjee, Sikata

Perspectives on Politics, 2004, Vol.2(1), pp.174-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1537-5927 ; E-ISSN: 1541-0986 ; DOI: 10.1017.S1537592704760697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (2)
 2. 2000đến2002  (2)
 3. 2003đến2004  (2)
 4. 2005đến2010  (3)
 5. Sau 2010  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Bình xét khoa học  (4)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Banerjee, Sikata
 2. Sikata Banerjee
 3. Banerjee, S.
 4. Kapadia, Karin
 5. Reddy, Deepa S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...