skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 67  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe's energy security: challenges and opportunities

Bahgat, Gawdat

International Affairs, September 2006, Vol.82(5), pp.961-975 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2006.00580.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Development of Middle-East Natural Gas Markets
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Development of Middle-East Natural Gas Markets

Bahgat, Gawdat

Energy Studies Review, 10/01/2014, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0843-4379 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15173/esr.v10i1.427

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Saudi Energy Outlook: Strategic Implications

Bahgat, Gawdat

The Middle East Journal, Autumn 2013, Vol.67(4), pp.565-579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461 ; DOI: 10.3751/67.4.14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Saudi Energy Outlook: Strategic Implications

Bahgat, Gawdat

The Middle East Journal, 2013, Vol.67(4), pp.565-579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141 ; E-ISSN: 1940-3461

Toàn văn sẵn có

5
La energía como motor principal de la política exterior de Catar
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La energía como motor principal de la política exterior de Catar

Bahgat, Gawdat

Comillas Journal of International Relations, 04/14/2016, Vol.0(5), p.18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2386-5776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14422/cir.i05.y2016.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Iranian nuclear crisis: an assessment.(Dealing With Iran)

Bahgat, Gawdat

Parameters, Summer, 2013, Vol.43(2), p.67(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-1723

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global energy outlook: opportunities and challenges

Bahgat, Gawdat

Perceptions, 2014, Vol.19(3), p.5(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-8641

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sovereign wealth funds in the Gulf - an assessment

Bahgat, Gawdat

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy as a main driver of Qatari foreign policy

Bahgat, Gawdat

Comillas Journal of International Relations, 2016, Issue 5, pp.18-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2386-5776

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran's Role in Europe's Energy Security: An Assessment

Bahgat, Gawdat

Iranian Studies, 01 June 2010, Vol.43(3), pp.333-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-0862 ; E-ISSN: 1475-4819 ; DOI: 10.1080/00210861003693869

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sovereign wealth funds: dangers and opportunities

Bahgat, Gawdat

International Affairs, November 2008, Vol.84(6), pp.1189-1204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2008.00764.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sovereign wealth funds dangers and opportunities

Bahgat, Gawdat

International affairs, 2008, pp.1189-1204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The USA's policy on sovereign wealth funds' investments

Bahgat, Gawdat

The political economy of sovereign wealth funds, pp. 228-244

ISSN: ; ISBN: 978-0-230-24109-1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kuwait investment authority : an assessment

Bahgat, Gawdat

The political economy of sovereign wealth funds, pp. 72-87

ISSN: ; ISBN: 978-0-230-24109-1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil Funds: Perils and Opportunities

Bahgat, Gawdat

Middle Eastern Studies, 01 March 2009, Vol.45(2), pp.283-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263200802697399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy and the Arab-Israeli Conflict

Bahgat, Gawdat

Middle Eastern Studies, 01 November 2008, Vol.44(6), pp.937-944 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263200802426195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Alternative Energy in the Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative Energy in the Middle East

Bahgat, Gawdat

E-ISBN: 9781137264589 E-ISBN: 1137264586 DOI: 10.1057/9781137264589 ISBN: 9781137264572

Toàn văn sẵn có

18
Alternative Energy in the Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative Energy in the Middle East

Bahgat, Gawdat

ISBN: 978-1-349-44305-5 ; E-ISBN: 978-1-137-26458-9 ; DOI: 10.1057/9781137264589

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prospects for energy cooperation in the Caspian Sea

Bahgat, Gawdat

Communist and Post-Communist Studies, 2007, Vol.40(2), pp.157-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; E-ISSN: 1873-6920 ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2007.03.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear proliferation: Egypt

Bahgat, Gawdat

Middle Eastern Studies, 01 May 2007, Vol.43(3), pp.409-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263200701246074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 67  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (56)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (13)
 2. 2000đến2003  (11)
 3. 2004đến2007  (17)
 4. 2008đến2013  (19)
 5. Sau 2013  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bahgat, Gawdat
 2. Gawdat Bahgat
 3. Bahgat, G.
 4. Yetiv, Steve
 5. Wesley, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...