skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for Democracy in Iran

Tezcür, Güneş Murat ; Azadarmaki, Taghi ; Bahar, Mehri ; Nayebi, Hooshang

Political Research Quarterly, June 2012, Vol.65(2), pp.235-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912910395326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Television, Religious Objects and Secularism

Bahar, Mehri

Asian Journal of Social Science, 2009, Vol.37(2), pp.232-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4849 ; E-ISSN: 1568-5314 ; DOI: 10.1163/156853109X415354

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Families in Iran: changes, challenges and future

Azadarmaki, Taghi ; Bahar, Mehri

Journal of Comparative Family Studies, Autumn, 2006, Vol.37(4), p.589(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2328

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'architecture du Bazar : un produit social

Bahar, Mehri

Villes en Parallèle, 2002, Vol.35(1), pp.109-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0242-2794 ; DOI: 10.3406/vilpa.2002.1378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bahar, Mehri
  2. Mehri Bahar
  3. Taghi Azadarmaki
  4. Azadarmaki, Taghi
  5. Bahar, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...