skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Epidemiological features and risk factors of Salmonella gastroenteritis in children resident in Ho Chi Minh City, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiological features and risk factors of Salmonella gastroenteritis in children resident in Ho Chi Minh City, Vietnam

Thompson, C. N.; Phan, V. T. M.; Le, T. P. T.

ISIKNOWLEDGE; 1469-4409; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23010148; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32323

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thompson, C. N.
  2. Phan, V. T. M.
  3. Le, T. P. T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...