skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kesar Singh's contributions to statistical methodology

Babu, G. Jogesh

Statistical Methodology, Sept, 2014, Vol.20, p.2(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1572-3127

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A jackknife type approach to statistical model selection.(Report)

Lee, Hyunsook ; Babu, G. Jogesh ; Rao, C. R.

Journal of Statistical Planning and Inference, Jan, 2012, Vol.142(1), p.301(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3758

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A goodness-of-fit test for heavy tailed distributions with unknown parameters and its application to simulated precipitation extremes in the Euro-Mediterranean region

Babu, G. Jogesh ; Toreti, Andrea

Journal of Statistical Planning and Inference, July 2016, Vol.174, pp.11-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3758 ; E-ISSN: 1873-1171 ; DOI: 10.1016/j.jspi.2016.02.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Methods for Astronomy

Feigelson, Eric D. ; Babu, G. Jogesh

Arxiv ID: 1205.2064

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autoregressive Times Series Methods for Time Domain Astronomy

Feigelson, Eric D. ; Babu, G. Jogesh ; Caceres, Gabriel A.

Frontiers in Physics, August 7, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2296-424X ; DOI: 10.3389/fphy.2018.00080

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limit theorems for functions of marginal quantiles

Babu, G. Jogesh ; Bai, Zhidong ; Choi, Kwok Pui ; Mangalam, Vasudevan

Bernoulli 17, no. 2 (2011), 671-686 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-7265 ; DOI: doi:10.3150/10-BEJ287

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Optimizations on Detecting Gravitational Wave Using Convolutional Neural Network

Li, Xiangru ; Yu, Woliang ; Fan, Xilong ; Babu, G. Jogesh

Front. Phys. 15(5), 54501 (2020) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1712.00356

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VOStat: A Statistical Web Service for Astronomers

Chakraborty, Arnab ; Feigelson, Eric D. ; Babu, G. Jogesh

Arxiv ID: 1302.0387

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Probability distribution functions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probability distribution functions

Feigelson, Eric D ; Babu, G. Jogesh

Modern Statistical Methods for Astronomy

ISBN: 9780521767279 ; ISBN: 052176727X ; E-ISBN: 9781139015653 ; E-ISBN: 1139015656

Truy cập trực tuyến

10
Data smoothing: density estimation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data smoothing: density estimation

Feigelson, Eric D ; Babu, G. Jogesh

Modern Statistical Methods for Astronomy

ISBN: 9780521767279 ; ISBN: 052176727X ; E-ISBN: 9781139015653 ; E-ISBN: 1139015656

Truy cập trực tuyến

11
Multivariate analysis
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multivariate analysis

Feigelson, Eric D ; Babu, G. Jogesh

Modern Statistical Methods for Astronomy

ISBN: 9780521767279 ; ISBN: 052176727X ; E-ISBN: 9781139015653 ; E-ISBN: 1139015656

Truy cập trực tuyến

12
Probability
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probability

Feigelson, Eric D ; Babu, G. Jogesh

Modern Statistical Methods for Astronomy

ISBN: 9780521767279 ; ISBN: 052176727X ; E-ISBN: 9781139015653 ; E-ISBN: 1139015656

Truy cập trực tuyến

13
Nondetections: censored and truncated data
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nondetections: censored and truncated data

Feigelson, Eric D ; Babu, G. Jogesh

Modern Statistical Methods for Astronomy

ISBN: 9780521767279 ; ISBN: 052176727X ; E-ISBN: 9781139015653 ; E-ISBN: 1139015656

Truy cập trực tuyến

14
Time series analysis
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time series analysis

Feigelson, Eric D ; Babu, G. Jogesh

Modern Statistical Methods for Astronomy

ISBN: 9780521767279 ; ISBN: 052176727X ; E-ISBN: 9781139015653 ; E-ISBN: 1139015656

Truy cập trực tuyến

15
Modern Statistical Methods for Astronomy: With R Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Statistical Methods for Astronomy: With R Applications

Feigelson, Eric D ; Babu, G. Jogesh

ISBN: 9780521767279 ; ISBN: 052176727X ; E-ISBN: 9781139015653 ; E-ISBN: 1139015656

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Feigelson, Eric D ; Babu, G. Jogesh

Modern Statistical Methods for Astronomy

ISBN: 9780521767279 ; ISBN: 052176727X ; E-ISBN: 9781139015653 ; E-ISBN: 1139015656

Truy cập trực tuyến

17
Statistical inference
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical inference

Feigelson, Eric D ; Babu, G. Jogesh

Modern Statistical Methods for Astronomy

ISBN: 9780521767279 ; ISBN: 052176727X ; E-ISBN: 9781139015653 ; E-ISBN: 1139015656

Truy cập trực tuyến

18
Nonparametric statistics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonparametric statistics

Feigelson, Eric D ; Babu, G. Jogesh

Modern Statistical Methods for Astronomy

ISBN: 9780521767279 ; ISBN: 052176727X ; E-ISBN: 9781139015653 ; E-ISBN: 1139015656

Truy cập trực tuyến

19
Regression
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regression

Feigelson, Eric D ; Babu, G. Jogesh

Modern Statistical Methods for Astronomy

ISBN: 9780521767279 ; ISBN: 052176727X ; E-ISBN: 9781139015653 ; E-ISBN: 1139015656

Truy cập trực tuyến

20
Clustering, classification and data mining
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clustering, classification and data mining

Feigelson, Eric D ; Babu, G. Jogesh

Modern Statistical Methods for Astronomy

ISBN: 9780521767279 ; ISBN: 052176727X ; E-ISBN: 9781139015653 ; E-ISBN: 1139015656

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (21)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (4)
 2. 1999đến2005  (5)
 3. 2006đến2010  (6)
 4. 2011đến2016  (21)
 5. Sau 2016  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Babu, G. Jogesh
 2. Feigelson, Eric D
 3. Babu, Gj
 4. Babu, G.J.
 5. Babu, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...