skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedded Compilers

Baars, A.I.; Swierstra, Doaitse ; University Utrecht

2009

ISBN: 978-90-8891-131-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Typed Transformations of Typed Grammars: The Left Corner Transform

Baars, A.I. ; Swierstra, S.D. ; Viera, M.

Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 2010, Vol.253(7), pp.51-0661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1571-0661

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preserving order in non-order preserving parsers

Guerra, M.A.R.S. ; Baars, A.I. ; Swierstra, S.D. ; Saraiva, J.A.B.V.

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baars, A.I.
 2. Swierstra, S.D.
 3. Saraiva, J.A.B.V.
 4. Saraiva, J. A. B. V.
 5. S. Doaitse Swierstra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...