skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 52  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng

Bộ Giáo dục đào tạo

H. : CTQG, 2006 - H. : CTQG., 2006 - (335.412 GIA 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế học vĩ mô : giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế

Bộ Giáo dục Đào tạo T

H. : Giáo dục, 2009 - H. : GDVN , 2011 - H. : GDVN , 2009 - H. : Giáo dục, 2007 - H. : Nxb Giáo dục, 2009 - H. : Nxb Giáo dục, 2007 - H. : Giáo dục, 2006 - H. : Giáo dục, 2005 - (339.071 KIN 2009) - (339 KIN 2011) - (339 KIN 2009) - (339.071 KIN 2007) - (339 KIN 2007) - (339 KIN 2006) - (339 KIN 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : dùng trong các trường đại học và cao đẳng

H. : CTQG, 2004 - (335.43 GIA 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : dùng trong các trường đại học, cao đẳng

H. : CTQG., 2004 - (324.2597075 GIA 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng trong các trường đại học, cao đẳng

H. : CTQG, 2006 - (335.4346 HO-M(GIA) 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình triết học : dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học

H. : LLCT, 2007 - (335.411 GIA 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : dùng trong các trường đại học cao đẳng

H. : CTQG, 2006 - (324.2597075 GIA 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo dục phòng chống ma tuý và chất gây nghiện trong trường sư phạm đào tạo giáo viên trung học phổ thông

H. : [Knxb], 2006 - (371.1 GIA 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đổi mới giáo dục và đào tạo thời cơ thách thức

H. : Lao động, 2009 - (379.597 ĐOI 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng

H. : CTQG, 2008 - (335.412 GIA 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nguyễn Đình Tứ tài năng và phẩm cách

Bộ Giáo dục đào tạo

H. : Giáo dục, 2002 - (509.2 NGU 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại học & giáo dục chuyên nghiệp = Monthly magazine of Ministry of Education and Training / Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục đào tạo

H., 1995- - ISSN0866-7330

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Giáo trình triết học Mác - Lênin : dùng trong các trường đại học, cao đẳng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình triết học Mác - Lênin : dùng trong các trường đại học, cao đẳng

Hà Nội : CTQG, 2006 - (335.411 GIA 2006) - ISBN978

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : dùng trong các trường đại học cao đẳng

H. : CTQG, 2006 - (324.2597075 GIA 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế học vi mô : giáo trình dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng khối kinh tế

H. : Giáo dục Việt Nam , 2013 - (338.5 KIN 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2016 - (335.43 GIA 2016) - ISBN9786045704813

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triết học Mác Lênin : đề cương bài giảng dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng từ năm học 1991-1992. Tập 2

Bộ Giáo dục Đào tạo

H. : Giáo dục, 1998 - H. : Giáo dục , 1997 - H. : Giáo dục , 1998 - (335.411 TRI(2) 1998) - (335.411 TRI(2) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triết học Mác Lênin : Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991 - 1992. Tập I

Bộ Giáo dục đào tạo

H. : Giáo dục , 2000 - H. : Giáo dục , 1998 - H. : Giáo dục , 2001 - H. : Giáo dục , 1999 - (335.411 TRI(1) 2000) - (335.411 TRI(1) 1998) - (335.411 TRI(1) 2001) - (335.411 TRI(1) 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triết học Mác Lênin , Đề cương bài giảng dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng từ năm học 1991-1992. T. 2

Bộ Giáo dục Đào tạo

H. : Giáo dục, 2001 - H. : Giáo dục, 2000 - H. : Giáo dục, 1999 - H. : Giáo dục, 1997 - H. : Giáo dục, 1996 - (335.411 TRI(2) 2001) - (335.411 TRI(2) 2000) - (335.411 TRI(2) 1999) - (335.411 TRI(2) 1997) - (335.411 TRI(2) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế chính trị Mác Lênin : Đề cương bài giảng dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng từ năm học 1991-1992

Bộ Giáo dục đào tạo

H. : Giáo dục , 2002 - H. : Giáo dục , 1999 - H. : Giáo dục , 2000 - H. : Giáo dục , 1997 - (335.412 KIN 2002) - (335.412 KIN 1999) - (335.412 KIN 2000) - (335.412 KIN 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 52  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (39)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...