skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERSUBIECTIVITATEA ÎN PROZA LA PERSOANA A DOUA: MIHAI ZAMFIR - EDUCAŢIE TÂRZIE

Băiceanu, Lucian Dumitru

Studii de Ştiinţă şi Cultură, 2015, Vol.XI(2), pp.101-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-1401 ; E-ISSN: 2067-5135

Toàn văn sẵn có

2
INFLUENŢE ALE POETICILOR FRANCEZE ÎN POEZIA ROMÂNEASCĂ MODERNĂ: RAPORTUL IDENTITATE-ALTERITATE
INFLUENŢE ALE POETICILOR FRANCEZE ÎN POEZIA ROMÂNEASCĂ MODERNĂ: RAPORTUL IDENTITATE-ALTERITATE
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFLUENŢE ALE POETICILOR FRANCEZE ÎN POEZIA ROMÂNEASCĂ MODERNĂ: RAPORTUL IDENTITATE-ALTERITATE

Băiceanu, Lucian Dumitru

CONSTRUCŢII IDENTITARE - LITERATURA: REVERBERAŢII ALE MODELULUI CULTURAL FRANCEZ ÎN CONTEXT EUROPEAN ŞI UNIVERSAL - LITERATURA, pp.217-230

ISBN: 9789731163635 ; ISBN: 9731163638

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (1)
  2. Book Chapters  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

  1. CEEOL Books  (1)
  2. CEEOL Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Băiceanu, Lucian Dumitru

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...