skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Làm gì để lòng yêu lịch sử thấm sâu vào tâm hồn mỗi công dân trong xã hội ? Một thách thức đối với các nhà nghiên cứu và giảng dạy lịch sử
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Làm gì để lòng yêu lịch sử thấm sâu vào tâm hồn mỗi công dân trong xã hội ? Một thách thức đối với các nhà nghiên cứu và giảng dạy lịch sử

Bùi, Đình Thanh

Bùi, Đình Thanh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ nhất (1998), tr. 166-169.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20082

Truy cập trực tuyến

2
Xã hội học và chính sách xã hội
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội học và chính sách xã hội

Bùi, Đình Thanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25128

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<20=Hai mươi> năm nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Bùi Đình Thanh

H. : Khoa học, 1966 - (959.704 BU-T 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<25=Hai mươi lăm> năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Bùi Đình Thanh

H. : Khoa học, 1966 - (959.704 BU-T 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội học và chính sách xã hội

Bùi Đình Thanh

H. : KHXH, 2004 - (301 BU-T 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ hợp quân sự-công nghiệp Mỹ và cuộc chiến tranh Việt Nam

Bùi Đình Thành; Võ Nhân Trí

H. : QĐND, 1974 - (355.00973 BU-T 1974) - (355.02 BU-T 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số vấn đề về Việt Nam hoá chiến tranh

Bùi Đình Thanh; Hoàng Vĩ Nam

H. : Viện Sử học, 1974 - (959.7043 MOT 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một diễn đàn Đavốt khác : sách tham khảo

Bùi Đình Thanh người dịch

H. : Chính trị Quốc gia, 2000 - (337 MOT 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Con đường hầm không lối thoát của đế quốc Mỹ sau chín năm xâm lược miền Nam

Bùi Đình Thanh; Cao Văn Lượng

H. : Khoa học, 1963 - (959.7043 BU-T 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Bi&#7871;n &#273;&#7893;i c&#417; c&#7845;u t&#7893; ch&#7913;c c&#7911;a h&#7879; th&#7889;ng c&#244;ng &#273;o&#224;n Vi&#7879;t Nam th&#7901;i k&#7923; &#273;&#7893;i m&#7899;i : Lu&#7853;n &#225;n TS. X&#227; h&#7897;i h&#7885;c: 5.01.09
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biến đổi cơ cấu tổ chức của hệ thống công đoàn Việt Nam thời kỳ đổi mới : Luận án TS. Xã hội học: 5.01.09

Vũ, Đạt; Bùi, Đình Thanh, Người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Thủ, Người hướng dẫn

V_L2_00578; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34852

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Âm mưu của đế quốc Pháp - Mỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ : qua sách báo các nước phương Tây

Bùi Đình Thanh Sưu tầm biên soạn; Ngô Tiến Chất Sưu tầm biên soạn

H. : Sử học, 1963 - (959.7041 AMM 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biến đổi cơ cấu tổ chức của hệ thống công đoàn Việt Nam thời kỳ đổi mới : Luận án TS Xã hội học 5.01.09

Vũ Đạt; Bùi Đình Thanh Người hướng dẫn; Nguyễn Văn Thủ Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2005 - (302.3 VU-Đ 2005)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bùi Đình Thanh
  2. Bùi, Đình Thanh
  3. Nguyễn Văn Thủ
  4. Võ Nhân Trí
  5. Ngô Tiến Chất

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...