skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Narrative Arts of Tianjin: Between Music and Language

Børdahl, Vibeke

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 2012, Vol.75(1), pp.203-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-977X ; E-ISSN: 1474-0699 ; DOI: 10.1017/S0041977X11001170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Memory of Dai Buzhang (1925-2003)

Børdahl, Vibeke

Asian Folklore Studies, 2004, Vol.63(1), pp.129-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Man-Hunting Tiger: From "Wu Song Fights the Tiger" in Chinese Traditions

Børdahl, Vibeke

Asian Folklore Studies, 2007, Vol.66(1/2), pp.141-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grammatical gleanings from a Yangzhou storyteller's tale

Børdahl, Vibeke

Cahiers de Linguistique - Asie Orientale, 1991, Vol.20(2), pp.169-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0153-3320 ; E-ISSN: 1960-6028 ; DOI: 10.3406/clao.1991.1346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wu Song Fights the Tiger: The Interaction of Oral and Written Traditions in the Chinese Novel, Drama and Storytelling

Børdahl, Vibeke; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 109 3 ; ISBN: 978 87 7694 108 6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Before Silence: Qin Zhaoyang' *

Børdahl, Vibeke

The China Quarterly, 1987, Vol.110, pp.231-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: 10.1017/S0305741000019895

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Interplay of the Oral and the Written in Chinese Popular Literature

Børdahl, Vibeke ; Wan, Margaret B.; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 054 6 ; ISBN: 978 87 7694 055 3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lifestyle and Entertainment in Yangzhou

Olivová, Lucie ; Børdahl, Vibeke; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 035 5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Four Masters of Chinese Storytelling: Full-length Repertoires of Yangzhou Storytelling on Video

Børdahl, Vibeke ; Li, Fei ; Ying, Huang; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 64 9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Out of the Margins: The Rise of Chinese Vernacular Fiction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Out of the Margins: The Rise of Chinese Vernacular Fiction

Børdahl, Vibeke ; Ge, Liangyan ; Bordahl, Vibeke

Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR), 12/2003, Vol.25, p.191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01619705 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3594288

Toàn văn sẵn có

11
Chinese Storytellers: Life and Art in the Yangzhou Tradition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Storytellers: Life and Art in the Yangzhou Tradition

Lévy, André ; Børdahl, Vibeke ; Ross, Jette ; Levy, Andre ; Bordahl, Vibeke

Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR), 12/2003, Vol.25, p.199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01619705 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3594291

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plum and Bamboo: China's Suzhou Chantefable Tradition

Børdahl, Vibeke

Asian Folklore Studies, Vol.63(2), pp.334-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (1)
 2. 1991đến2002  (1)
 3. 2003đến2003  (2)
 4. 2004đến2007  (4)
 5. Sau 2007  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Sách  (4)
 3. Bình xét khoa học  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (1)
 2. French  (1)
 3. Japanese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...