skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Perfusion Bioreactor Fluid Flow Optimization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perfusion Bioreactor Fluid Flow Optimization

Freitas, D. ; Almeida, H.A. ; Bártolo, P.J.

Procedia Technology, 2014, Vol.16, C, pp.1238-1247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22120173 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.protcy.2014.10.139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Mesenchymal Stem Cells and Biomaterials Systems – Perspectives for Skeletal Muscle Tissue Repair and Regeneration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesenchymal Stem Cells and Biomaterials Systems – Perspectives for Skeletal Muscle Tissue Repair and Regeneration

Caseiro, A.R. ; Pereira, T. ; Bártolo, P.J. ; Santos, J.D. ; Luís, A.L. ; Maurício, A.C.

Procedia Engineering, 2015, Vol.110, C, pp.90-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18777058 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.07.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
A plasma-assisted bioextrusion system for tissue engineering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A plasma-assisted bioextrusion system for tissue engineering

Liu, F. ; Wang, W. ; Mirihanage, W. ; Hinduja, S. ; Bartolo, P.J.

CIRP Annals, 2018, Vol.67(1), pp.229-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00078506 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2018.04.077

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A design tool for resource-efficient fabrication of 3d-graded structural building components using additive manufacturing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A design tool for resource-efficient fabrication of 3d-graded structural building components using additive manufacturing

Craveiro, F. ; Bartolo, H.M. ; Gale, A. ; Duarte, J.P. ; Bartolo, P.J.

Automation in Construction, 10/2017, Vol.82, C, pp.75-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09265805 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2017.05.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Analysis of manufacturing parameters on the shear strength of aluminium adhesive single-lap joints
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of manufacturing parameters on the shear strength of aluminium adhesive single-lap joints

Pereira, A.M. ; Ferreira, J.M. ; Antunes, F.V. ; Bártolo, P.J.

Journal of Materials Processing Technology, 3/2010, Vol.210(4), pp.610-617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09240136 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2009.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Biomechanical performance of hybrid electrospun structures for skin regeneration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomechanical performance of hybrid electrospun structures for skin regeneration

Dias, J.R. ; Baptista-Silva, S. ; Sousa, A. ; Oliveira, A.L. ; Bártolo, P.J. ; Granja, P.L.

Materials Science and Engineering: C, 12/2018, Vol.93, C, pp.816-827 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09284931 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2018.08.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Open Source Software for the Automatic Design of Scaffold Structures for Tissue Engineering Applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Source Software for the Automatic Design of Scaffold Structures for Tissue Engineering Applications

Dinis, J.C. ; Morais, T.F. ; Amorim, P.H.J. ; Ruben, R.B. ; Almeida, H.A. ; Inforçati, P.N. ; Bártolo, P.J. ; Silva, J.V.L.

Procedia Technology, 2014, Vol.16, C, pp.1542-1547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22120173 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.protcy.2014.10.176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved osteoblast cell affinity on plasma-modified 3-D extruded PCL scaffolds

Domingos , M. ; Intranuovo , F. ; Gloria , A. ; Gristina , R. ; Ambrosio , L. ; Bártolo , P.J. ; Favia , P.

Acta Biomaterialia, 2013, Vol.9(4), pp.5997-6005 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-7061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
In situ crosslinked electrospun gelatin nanofibers for skin regeneration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ crosslinked electrospun gelatin nanofibers for skin regeneration

Dias, J.R. ; Baptista-Silva, S. ; Oliveira, C.M.T. de ; Sousa, A. ; Oliveira, A.L. ; Bártolo, P.J. ; Granja, P.L.

European Polymer Journal, 10/2017, Vol.95, C, pp.161-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00143057 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2017.08.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Effect of process parameters on the strength of resistance spot welds in 6082-T6 aluminium alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of process parameters on the strength of resistance spot welds in 6082-T6 aluminium alloy

Pereira, A.M. ; Ferreira, J.M. ; Loureiro, A. ; Costa, J.D.M. ; Bártolo, P.J.

Materials & Design (1980-2015), 05/2010, Vol.31(5), pp.2454-2463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02613069 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2009.11.052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Metal filled resin for stereolithography metal part
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal filled resin for stereolithography metal part

Bartolo, P.J. ; Gaspar, J.

CIRP Annals, 2008, Vol.57(1), pp.235-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00078506 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2008.03.124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Computer simulation of stereolithographic curing reactions: phenomenological versus mechanistic approaches
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer simulation of stereolithographic curing reactions: phenomenological versus mechanistic approaches

Bartolo, P.J. ; Lenz, E.

CIRP Annals, 2006, Vol.55(1), pp.221-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00078506 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0007-8506(07)60403-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Study on the fatigue strength of AA 6082-T6 adhesive lap joints
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on the fatigue strength of AA 6082-T6 adhesive lap joints

Pereira, A.M. ; Ferreira, J.M. ; Antunes, F.V. ; Bártolo, P.J.

International Journal of Adhesion and Adhesives, 9/2009, Vol.29(6), pp.633-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01437496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2009.02.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible PCL tube scaffolds by winding of micro-extruded filaments

Ragaert, Kim ; Cardon, Ludwig ; Degrieck, Joris; Bartolo, Pj ; Delemos, Acs ; Tojeira, Apo ; Pereira, Amh ; Mateus, Aj ; Mendes, Ala ; Dossantos, C ; Freitas, Dmf ; Bartolo, Hm ; Almeida, Hd ; Dosreis, Im ; Dias, Jr ; Domingos, Man ; Alves, Nmf ; Pereira, Rfb ; Patricio, Tmf ; Dias Ferreira, Telma Margarida

Innovative developments in virtual and physical prototyping, 2012

ISBN: 9780415684187 ; ISBN: 9780203181416 ; DOI: 10.1201/b11341-18

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital manufacturing of biocompatible metal frameworks for complex dental prostheses by means of SLS/SLM

Kruth, J.P. ; Van Den Broucke, B. ; van Vaerenbergh, J. ; Van Vaerenbergh, J. ; Naert, I. ; Da Silva Bartolo, P.J.

Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping (VRAP) 2005, 28 September - 1 october 2005, Leiria, Portugal, 2005, Issue VRAP, pp.139-145

ISBN: 0-415-39062-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (2)
 3. 2010đến2012  (3)
 4. 2013đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bartolo, Pj
 2. Bártolo, P.J
 3. Bartolo, P.J
 4. Pereira, A.M
 5. Ferreira, J.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...