skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Clinical characteristics of burning mouth syndrome (BNS) in elderly patients. Comparative study with younger patients of a total population of 183 patients of an Oral Medicine clinics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical characteristics of burning mouth syndrome (BNS) in elderly patients. Comparative study with younger patients of a total population of 183 patients of an Oral Medicine clinics

Henriques, I ; Cardoso, I ; Trancoso, P ; Azul, Am

Medicina Oral Patología Oral y Cirugia Bucal, 2015, pp.S34-35 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16986946 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4317/medoral.17643975

Toàn văn sẵn có

2
Prevalence of oral pathology in elderly patients (≥65 years). Comparative study with younger patients of a total population of 10032 patients of a general dental clinic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of oral pathology in elderly patients (≥65 years). Comparative study with younger patients of a total population of 10032 patients of a general dental clinic

Cardoso, I ; Henriques, I ; Trancoso, P ; Azul, Am

Medicina Oral Patología Oral y Cirugia Bucal, 2015, pp.S30-31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16986946 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4317/medoral.17643966

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cardoso, I
  2. Trancoso, P
  3. Azul, Am
  4. Henriques, I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...