skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shorter notices--Gendarmes and the State in Nineteenth-Century Europe

Axtmann, Roland

The English Historical Review, Vol.115(464), pp.1342-1343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COSMOPOLITANISM AND GLOBALITY: Kant, Arendt, and Beck on the Global Condition

Axtmann, Roland

German Politics and Society, Autumn 2011, Vol.29(3), pp.20-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10450300 ; E-ISSN: 15585441 ; DOI: 10.3167/gps.2011.290302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and Globality

Axtmann, Roland

Studies of Transition States and Societies, 2010, Vol.II(1), pp.22-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1736-8758 ; E-ISSN: 1736-8758

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and Globality

Axtmann, Roland

Studies of Transition States and Societies, Jun 2010, Vol.2(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1736874X ; E-ISSN: 17368758

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globality, plurality and freedom: the Arendtian perspective

Axtmann, Roland

Review of International Studies, 2006, Vol.32(1), pp.93-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2105 ; E-ISSN: 1469-9044 ; DOI: 10.1017/S0260210506006942

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The State of the State: The Model of the Modern State and Its Contemporary Transformation

Axtmann, Roland

International Political Science Review, July 2004, Vol.25(3), pp.259-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0192-5121 ; E-ISSN: 1460-373X ; DOI: 10.1177/0192512104043016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanity or Enmity? Carl Schmitt on International Politics

Axtmann, Roland

International Politics, September 2007, Vol.44(5), pp.531-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1384-5748

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
‘The Myth of 1648’: Some Musings of a Sceptical Weberian
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘The Myth of 1648’: Some Musings of a Sceptical Weberian

Axtmann, Roland

International Politics, 11/2006, Vol.43(5), pp.519-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1384-5748 ; E-ISSN: 1740-3898 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.ip.8800173

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Myth of 1648: Some Musings of a Sceptical Weberian

Axtmann, Roland

International Politics, November 2006, Vol.43(5), pp.519-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1384-5748

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kulturelle Globalisierung, kollektive Identität und demokratischer Nationalstaat

Axtmann, Roland

Leviathan, 1 March 1995, Vol.23(1), pp.87-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03400425 ; E-ISSN: 18618588

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kulturelle Globalisierung, kollektive Identität und demokratischer Nationalstaat

Axtmann, Roland

Leviathan <Baden-Baden&gt, 1995, pp.87-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0425

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geopolitics and internal power structures: The state, police and public order in Austria and Ireland in the late 18th century.

Axtmann, Roland

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Democratic Politics: An Introduction

Axtmann, Roland;; Axtmann, Roland

ISBN: 9780761971832 ; E-ISBN: 9781446220962 ; DOI: 10.4135/9781446220962

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Nobility in Early Modern Germany: The Knightly Feud in Franconia, 1440–1567 (Book Review)

Axtmann, Roland

History, 1 January 2001, Vol.86(281), pp.104-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182648 ; E-ISSN: 1468229X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendarmes and the State in Nineteenth-Century Europe Clive Emlsey

Axtmann, Roland

The English Historical Review, 2000, Vol. 115(464), pp.1342-1343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cities and the Rise of State Building: AD 1000 to 1800

Axtmann, Roland

History: The Journal of the Historical Association, Jan, 1998, Vol.83(269), p.132(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2648

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

States, Nations and Nationalism: From the Middle Ages to the Present (Book Review)

Axtmann, Roland

History, 1 January 1998, Vol.83(269), pp.132-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182648 ; E-ISSN: 1468229X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Elites and State Building

Axtmann, Roland

History: The Journal of the Historical Association, Jan, 1998, Vol.83(269), p.132(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2648

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max Weber: Essays in Reconstruction (Book Review)

Axtmann, Roland ; Schroeder, Ralph

The British Journal of Sociology, 1 September 1988, Vol.39(3), pp.468-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; E-ISSN: 14684446 ; DOI: 10.2307/590493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making History: Agency, Structure and Change in Social Theory (Book Review)

Axtmann, Roland ; Wall, Benjamin

The British Journal of Sociology, 1 December 1988, Vol.39(4), pp.632-633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; E-ISSN: 14684446 ; DOI: 10.2307/590511

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (3)
 2. 1989đến1994  (2)
 3. 1995đến1999  (5)
 4. 2000đến2003  (4)
 5. Sau 2003  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Axtmann, Roland
 2. Roland Axtmann
 3. Axtmann, R.
 4. Benjamin Wall
 5. Wall, Benjamin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...