skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holocaust Representation: Film

Avisar, Ilan

The Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture

ISBN: 978-1-316-15301-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The national and the popular in Israeli cinema

Avisar, Ilan

Shofar, Fall, 2005, Vol.24(1), p.125(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-8539

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The National and the Popular in Israeli Cinema

Avisar, Ilan

Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 2005, Vol.24(1), pp.125-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-8539 ; E-ISSN: 1534-5165

Toàn văn sẵn có

4
America and the Holocaust: Deceit and Indifference Marty Ostrow For the Living Jeffrey Bieber Edward Asner
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America and the Holocaust: Deceit and Indifference Marty Ostrow For the Living Jeffrey Bieber Edward Asner

Avisar, Ilan

The Public Historian, 04/1996, Vol.18(2), pp.120-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02723433 ; E-ISSN: 15338576 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3377938

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Avisar, Ilan,
  2. Ilan Avisar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...