skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATED ASSISTANCE FOR FOUNDATION ENGINEERS(AAFE)

Pushpa, Rani

International Journal of Advanced Research in Computer Science, Mar 2018, Vol.9(2), pp.115-118 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 09765697 ; DOI: 10.26483/ijarcs.v9i2.5677

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeking and implementing automated assistance during the search process

Jansen, Bernard J

Information Processing and Management, 2005, Vol.41(4), pp.909-928 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2004.04.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian federal government agencies.(Briefly Noted)(introduced "The Automated Assistance in Administrative Decision Making Better Practice Guide")(Brief article)

Gedda, Rodney

Computerworld, April 30, 2007, Vol.41(18), p.16(1)

ISSN: 0010-4841

Toàn văn sẵn có

4
Human-Automation Collaboration: Support for Lunar and Planetary Exploration
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Automation Collaboration: Support for Lunar and Planetary Exploration

Marquez, Jessica J; Massachusetts Inst Of Tech Cambridge Dept Of Aeronautics And Astronautics (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gedda, Rodney
  2. Pushpa, Rani
  3. Jansen, Bj
  4. Tetali, Dharma Reddy
  5. Jansen, Bernard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...