skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effectiveness Of Two Audiovisual Mappings To Control A Concatenative Synthesiser

Augoustinos Tsiros ; Grégory Leplâtre

DOI: 10.5281/ZENODO.1401952 ; Related ISSN: 2518-3672 ; Related ISBN: 978-952-60-3729-5 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1401953

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effectiveness Of Two Audiovisual Mappings To Control A Concatenative Synthesiser

Augoustinos Tsiros ; Grégory Leplâtre

DOI: 10.5281/ZENODO.1401953 ; Related ISSN: 2518-3672 ; Related ISBN: 978-952-60-3729-5 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1401952

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dimensions and Complexities of Audio-Visual Association

Augoustinos Tsiros

Electronic workshops in computing (Online), 2013

ISBN: 9781780172156 ; ISBN: 178017215X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sonic Xplorer: A Machine Learning Approach for Parametric Exploration of Sound

Augoustinos Tsiros

Electronic workshops in computing (Online), 2017

E-ISSN: 1477-9358

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Parallels between the Study of Crossmodal Correspondence and the Design of Cross-Sensory Mappings

Augoustinos Tsiros

Electronic workshops in computing (Online), 2017

E-ISSN: 1477-9358

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketching Concatenative Synthesis: Searching For Audiovisual Isomorphism In Reduced Modes

Augoustinos Tsiros ; Grégory Leplâtre ; Michael Smyth

DOI: 10.5281/zenodo.850145 ; Related ISSN: 2518-3672 ; Related ISBN: 978-3-8325-3180-5 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.850146

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketching Concatenative Synthesis: Searching For Audiovisual Isomorphism In Reduced Modes

Augoustinos Tsiros ; Grégory Leplâtre ; Michael Smyth

DOI: 10.5281/zenodo.850146 ; Related ISSN: 2518-3672 ; Related ISBN: 978-3-8325-3180-5 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.850145

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AniMorph: Animation Driven Audio Mosaicing

Augoustinos Tsiros ; Grégory Leplâtre

Electronic workshops in computing (Online), 2015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Augoustinos Tsiros
  2. Grégory Leplâtre
  3. Michael Smyth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...