skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between laterality and numerical and spatial ability

French, C C ; Attree, E A

Neuropsychologia, 1989, Vol.27(7), pp.1019-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932 ; PMID: 2771027 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental enrichment following brain damage: an aid to recovery or compensation?

Rose, F D ; Al-Khamees, K ; Davey, M J ; Attree, E A

Behavioural brain research, 30 July 1993, Vol.56(1), pp.93-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-4328 ; PMID: 8397858 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nucleotide supplementation: a randomised double-blind placebo controlled trial of IntestAidIB in people with Irritable Bowel Syndrome ISRCTN67764449

Dancey, C P ; Attree, E A ; Brown, K F

Nutrition journal, 08 June 2006, Vol.5, pp.16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1475-2891 ; PMID: 16762076 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a link between irritable bowel syndrome and left-handedness?: An exploratory study

Dancey, Christine ; Attree, E. ; Bàrdos, György ; Kovacs, Ágota

Integrative Physiological & Behavioral Science, 2005, Vol.40(1), pp.55-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-881X ; E-ISSN: 1936-3567 ; DOI: 10.1007/BF02734189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Attree, E.A.
  2. Attree, EA
  3. Dancey, CP
  4. Dancey, C.P.
  5. Brown, KF

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...