skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A nearly cylindrically symmetric source in Brans–Dicke gravity as the generator of the rotational curves of the galaxies

Guimarães, M ; Neto, J

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Dec 2017, Vol.77(12), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14346044 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5397-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraining f(T) teleparallel gravity by big bang nucleosynthesis

Capozziello, S ; Lambiase, G ; Saridakis, E

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Sep 2017, Vol.77(9), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14346044 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5143-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...