skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data on comparative studies of lineaments extraction from ASTER DEM, SRTM, and Cartosat for Jilledubanderu River basin, Anantapur district, A.P, India by using remote sensing and GIS

Rajasekhar, M ; Raju, G. Sudarsana ; Raju, R. Siddi ; Ramachandra, M ; Kumar, B. Pradeep

Data in Brief, October 2018, Vol.20, pp.1676-1682 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-3409 ; E-ISSN: 2352-3409 ; DOI: 10.1016/j.dib.2018.09.023

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Verification of Aerosol Optical Depth Retrievals using Cloud Shadows Retrieved from Satellite Imagery
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verification of Aerosol Optical Depth Retrievals using Cloud Shadows Retrieved from Satellite Imagery

Sweat, Perry C; Naval Postgraduate School Monterey Ca (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

3
Multi-Resolution Analysis of MODIS and ASTER Satellite Data for Water Classification
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-Resolution Analysis of MODIS and ASTER Satellite Data for Water Classification

Alecu, Corina ; Oancea, Simona ; Bryant, Emily; National Meteorological Administration Bucharest (Romania) (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

4
Australian Antarctic Territory Coastline 2003
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian Antarctic Territory Coastline 2003

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...