skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 201.646  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Battling the Paper Glut

Sills, Jennifer ; Siegel, Donald ; Baveye, Philippe

Science, 17 September 2010, Vol.329(5998), pp.1466-1466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pick your own nits

Dalrymple, Theodore

BMJ: British Medical Journal, 4 August 2012, Vol.345(7868), pp.34-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raymond Tallis: All doctors should read Chekhov

Tallis, Raymond

BMJ: British Medical Journal, 9 November 2013, Vol.347(7932), pp.6-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety in death

Dalrymple, Theodore

BMJ: British Medical Journal, 21 May 2011, Vol.342(7807), pp.1155-1155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GPs vote against taking back responsibility for out of hours care

Iacobucci, Gareth

BMJ: British Medical Journal, 1 June 2013, Vol.346(7910), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of Informal Talk

Blomberg, Grace

The Reading Teacher, 1 March 2011, Vol.64(6), pp.460-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poem Written at Subway

Pasca, Matt

The English Journal, 1 January 2014, Vol.103(3), pp.97-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the Mug Shot

Boster, Daniel

The English Journal, 1 May 2014, Vol.103(5), pp.29-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ezra Reading

Maceira, Karen

The English Journal, 1 July 2014, Vol.103(6), pp.10-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Newest Colossus, or When I Wasn't Puerto Rican (A Poem for Period 5)

Wisniewski, Jeanine

The English Journal, 1 May 2013, Vol.102(5), pp.88-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editor's Retrospective

Reid, Louann

The English Journal, 1 January 2012, Vol.101(3), pp.75-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Long Does My Poem Have to Be?

Miller, Arlyn

The English Journal, 1 March 2011, Vol.100(4), pp.14-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment

Willis, Paul

The English Journal, 1 November 2011, Vol.101(2), pp.100-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adam Spoke First

Swetz, Melanie

The English Journal, 1 May 2014, Vol.103(5), pp.58-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

José

Maceira, Karen

The English Journal, 1 September 2013, Vol.103(1), pp.130-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Young Adult Literature: This One's for You, Jan Brady: Learning from the Outcasts

Roberts, Mike

The English Journal, 1 March 2011, Vol.100(4), pp.94-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Angels of Death

Tsujimoto, Joe

The English Journal, 1 May 2012, Vol.101(5), pp.14-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment

Willis, Paul J.

The English Journal, 1 September 2013, Vol.103(1), pp.136-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Teacher

Spireng, Matthew J.

The English Journal, 1 July 2013, Vol.102(6), pp.106-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dear Ezra: A Commission for High School English Teachers

Di Stefano, Dante

The English Journal, 1 May 2014, Vol.103(5), pp.92-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 201.646  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (157.308)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (39.773)
 2. 1958đến1972  (25.662)
 3. 1973đến1987  (43.563)
 4. 1988đến2003  (53.878)
 5. Sau 2003  (38.591)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (201.041)
 2. Bình xét khoa học  (605)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (201.047)
 2. Spanish  (460)
 3. French  (437)
 4. German  (373)
 5. Italian  (71)
 6. Japanese  (40)
 7. Portuguese  (22)
 8. Dutch  (16)
 9. Russian  (15)
 10. Chinese  (11)
 11. Hungarian  (4)
 12. Polish  (3)
 13. Yiddish  (2)
 14. Ukrainian  (2)
 15. Danish  (2)
 16. Czech  (1)
 17. Korean  (1)
 18. Romanian  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...