skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 225.047  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inteligencia artificial

ISSN1137-3601

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELCVIA: electronic letters on computer vision and image analysis

ISSN1577-5097

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Joint Conference on Artificial Intelligence

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paladyn

ISSN2080-9778

Truy cập trực tuyến

5
Bisociative Knowledge Discovery
Bisociative Knowledge Discovery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bisociative Knowledge Discovery

ISBN3-642-31829-0;ISBN3-642-31830-4

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

KI - Künstliche Intelligenz

ISSN0933-1875

Truy cập trực tuyến

7
Field and Service Robotics
Field and Service Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Field and Service Robotics

ISBN3-540-75403-2;ISBN3-540-75404-0

Truy cập trực tuyến

8
The Sense of Touch and its Rendering
The Sense of Touch and its Rendering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sense of Touch and its Rendering

ISBN3-540-79034-9;ISBN3-540-79035-7

Truy cập trực tuyến

9
Control Theory of Multi-fingered Hands
Control Theory of Multi-fingered Hands
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control Theory of Multi-fingered Hands

ISBN1-84800-062-6;ISBN1-84996-718-0;ISBN9786611206185;ISBN1-281-20618-0;ISBN1-84800-063-4

Truy cập trực tuyến

10
Probabilistic Reasoning and Decision Making in Sensory-Motor Systems
Probabilistic Reasoning and Decision Making in Sensory-Motor Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic Reasoning and Decision Making in Sensory-Motor Systems

ISBN3-540-79006-3;ISBN3-540-79007-1

Truy cập trực tuyến

11
Algorithmic Foundation of Robotics VII
Algorithmic Foundation of Robotics VII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithmic Foundation of Robotics VII

ISBN3-540-68404-2;ISBN3-540-68405-0

Truy cập trực tuyến

12
Cartesian Impedance Control of Redundant and Flexible-Joint Robots
Cartesian Impedance Control of Redundant and Flexible-Joint Robots
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cartesian Impedance Control of Redundant and Flexible-Joint Robots

ISBN3-540-69253-3;ISBN3-540-69255-X

Truy cập trực tuyến

13
Motion Planning in Medicine: Optimization and Simulation Algorithms for Image-Guided Procedures
Motion Planning in Medicine: Optimization and Simulation Algorithms for Image-Guided Procedures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion Planning in Medicine: Optimization and Simulation Algorithms for Image-Guided Procedures

ISBN3-540-69257-6;ISBN3-540-69259-2

Truy cập trực tuyến

14
Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots
Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots

ISBN3-540-85628-5;ISBN3-642-09923-8;ISBN9786611850838;ISBN1-281-85083-7;ISBN3-540-85629-3

Truy cập trực tuyến

15
Robot Navigation from Nature
Robot Navigation from Nature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robot Navigation from Nature

ISBN3-540-77519-6;ISBN3-540-77520-X

Truy cập trực tuyến

16
Active Sensor Planning for Multiview Vision Tasks
Active Sensor Planning for Multiview Vision Tasks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active Sensor Planning for Multiview Vision Tasks

ISBN3-540-77071-2;ISBN9786611206413;ISBN1-281-20641-5;ISBN3-540-77072-0

Truy cập trực tuyến

17
Experimental Robotics
Experimental Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Robotics

ISBN3-540-77456-4;ISBN3-540-77457-2

Truy cập trực tuyến

18
3D-Position Tracking and Control for All-Terrain Robots
3D-Position Tracking and Control for All-Terrain Robots
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D-Position Tracking and Control for All-Terrain Robots

ISBN3-540-78286-9;ISBN3-540-78287-7

Truy cập trực tuyến

19
European Robotics Symposium 2008
European Robotics Symposium 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Robotics Symposium 2008

ISBN3-540-78315-6;ISBN3-540-78317-2

Truy cập trực tuyến

20
Spatial Representation and Reasoning for Robot Mapping
Spatial Representation and Reasoning for Robot Mapping
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Representation and Reasoning for Robot Mapping

ISBN3-540-69011-5;ISBN3-540-69012-3

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 225.047  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (677)
 2. 1959đến1973  (1.314)
 3. 1974đến1988  (4.366)
 4. 1989đến2004  (18.057)
 5. Sau 2004  (198.309)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (200.084)
 2. French  (2.289)
 3. German  (690)
 4. Spanish  (292)
 5. Japanese  (231)
 6. Portuguese  (153)
 7. Chinese  (149)
 8. Catalan  (82)
 9. Russian  (66)
 10. Italian  (63)
 11. Czech  (60)
 12. Dutch  (26)
 13. Arabic  (25)
 14. Hindi  (23)
 15. Korean  (21)
 16. Norwegian  (11)
 17. Turkish  (8)
 18. Persian  (7)
 19. Polish  (4)
 20. Greek  (4)
 21. Slovak  (3)
 22. Hungarian  (3)
 23. Danish  (3)
 24. Lithuanian  (2)
 25. Bokmål, Norwegian  (2)
 26. Romanian  (2)
 27. Basque  (2)
 28. Icelandic  (1)
 29. Vietnamese  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Corchado, Juan M.
 2. Bajo, Javier
 3. Yager, Ronald R.
 4. Treur, Jan
 5. Urban, Josef

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...