skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An ANN approaches on estimating earthquake performances of existing RC buildings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ANN approaches on estimating earthquake performances of existing RC buildings

Arslan, M. H. ; Ceylan, M. ; Koyuncu, T.

Neural Network World, 2012, Vol.22(5), pp.443-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12100552 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14311/NNW.2012.22.027

Toàn văn sẵn có

2
An experimental investigation for external RC shear wall applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experimental investigation for external RC shear wall applications

Kaltakci, M. Y. ; Ozturk, M. ; Arslan, M. H.

Natural Hazards and Earth System Science, 2010, Vol.10(9), pp.1941-1950 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1684-9981 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/nhess-10-1941-2010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
19 May 2011 Kütahya – Simav earthquake and evaluation of existing sample RC buildings according to the TEC-2007 criteria
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

19 May 2011 Kütahya – Simav earthquake and evaluation of existing sample RC buildings according to the TEC-2007 criteria

Arslan, M. H. ; Olgun, M. ; Köroğlu, M. A. ; Erkan, I. H. ; Köken, A. ; Tan, O.

Natural Hazards and Earth System Sciences, 2013, Vol.13(2), pp.505-522 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1684-9981 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/nhess-13-505-2013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The effects of steel fibre reinforced concrete on system ductility<br>Efectos del hormig&#243;n reforzado con fibra de acero en la ductibilidad estructural
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of steel fibre reinforced concrete on system ductility
Efectos del hormigón reforzado con fibra de acero en la ductibilidad estructural

Kaltakci, M. Y. ; Arslan, M. H. ; Yilmaz, U. S.

Materiales de Construcción, 03/30/2007, Vol.57(285)

ISSN: 0465-2746 ; E-ISSN: 1988-3226 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3989/mc.2007.v57.i285.40

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of steel fibre reinforced concrete on system ductility

Yilmaz, U. S ; Arslan, M. H ; Kaltakci, M. Y

Materiales de Construccion, 01 March 2007, Vol.57(285), pp.71-84

ISSN: 0465-2746 ; E-ISSN: 1988-3226

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arslan, M. H
  2. M. H. Arslan
  3. Arslan, M.H.
  4. Kaltakci, M. Y
  5. Arslan, Mh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...