skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjetividad política: intersectaciones afrodescendientes

Arroyo-Ortega, Adriana ; Alvarado, Sara Victoria

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 01 January 2017, Vol.15(1), pp.389-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1692-715X ; DOI: 10.11600/1692715x.1512404072015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conocimiento en colabor: Reflexiones y posibilidades para la construcción de paz

Arroyo Ortega, Adriana ; Alvarado Salgado, Sara Victoria

Universitas: Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 2016, Issue 25, pp.121-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-3837

Toàn văn sẵn có

3
Conocimiento en colabor: Reflexiones y posibilidades para la construcción de paz
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conocimiento en colabor: Reflexiones y posibilidades para la construcción de paz

Arroyo Ortega, Adriana ; Alvarado Salgado, Sara Victoria

Universitas, 12/30/2016, Issue 25, p.121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-3837 ; E-ISSN: 1390-8634 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17163/uni.n25.2016.07

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pensamientos políticos desde la juventud afrodescendiente: cuestionamientos raciales

Arroyo Ortega, Adriana ; Alvarado, Sara Victoria

Aletheia. Revista de Desarrollo Humano, Educativo y Social Contemporáneo, 01 January 2015, Vol.7(1), pp.12-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2145-0366

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...