skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 592  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioinspired optofluidic FRET lasers via DNA scaffolds

Sun, Yuze ; Shopova, Siyka I ; Wu, Chung-Shieh ; Arnold, Stephen ; Fan, Xudong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 14 September 2010, Vol.107(37), pp.16039-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 20798062 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1003581107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Dick Tracy to the Metawatch.(REDEFINING SEARCH)(technological innovations of consumer electronics)

Arnold, Stephen E.

Information Today, 2013, Vol.30(9), p.18(2)

ISSN: 8755-6286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rumble in the search jungle: the ELK invasion.(Elasticsearch company)(Company overview)

Arnold, Stephen E.

Online Searcher, July-August, 2014, Vol.38(4), p.16(5)

ISSN: 2324-9684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal, federated or unified search in the land of information silos

Arnold, Stephen E.

KMWorld, 2015, Vol.24(1), p.18(2)

ISSN: 1099-8284

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The quiet enterprise revolution.(REDEFINING SEARCH)(Column)

Arnold, Stephen E.

Information Today, June, 2011, Vol.28(6), p.18(2)

ISSN: 8755-6286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Windows Metro: user experience over findability.(REDEFINING SEARCH)

Arnold, Stephen E.

Information Today, Dec, 2011, Vol.28(11), p.20(2)

ISSN: 8755-6286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking backward and forward

Arnold, Stephen E.

KMWorld, Jan, 2012, Vol.21(1), p.1(2)

ISSN: 1099-8284

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bing and its summer fling.(REDEFINING SEARCH)

Arnold, Stephen E.

Information Today, 2015, Vol.32(7), p.14(2)

ISSN: 8755-6286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xyte's insight into online behaviors

Arnold, Stephen

KM World, May 2012, Vol.21(5), p.1,20

ISSN: 10998284

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Change and struggle: the new face of search.(REDEFINING SEARCH)

Arnold, Stephen E.

Information Today, 2013, Vol.30(11), p.18(2)

ISSN: 8755-6286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artirix: beyond autonomy and fast search.(REDEFINING SEARCH)

Arnold, Stephen E.

Information Today, Oct, 2012, Vol.29(9), p.18(2)

ISSN: 8755-6286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Next Year in Enterprise Search: 2014 Will Be Like 2013

Arnold, Stephen

Information Today, Jan/Feb 2014, Vol.31(1), pp.18-19

ISSN: 87556286 ; E-ISSN: 21690340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big data, cows and cadastres.(Conference notes)

Arnold, Stephen E.

KMWorld, July-August, 2012, Vol.21(7), p.1(2)

ISSN: 1099-8284

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google enterprise search.(REDEFINING SEARCH)

Arnold, Stephen E.

Information Today, 2014, Vol.31(4), p.20(2)

ISSN: 8755-6286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amazon: a search lazy Susan.(REDEFINING SEARCH)

Arnold, Stephen E.

Information Today, 2013, Vol.30(8), p.18(2)

ISSN: 8755-6286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytics for pain-free number-crunching.(REDEFINING SEARCH)(Quid, Inc.)(Company overview)

Arnold, Stephen E.

Information Today, 2013, Vol.30(1), p.18(2)

ISSN: 8755-6286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IntraFind: empowering KM.(Company overview)

Arnold, Stephen E.

KMWorld, Oct, 2012, Vol.21(9), p.1(3)

ISSN: 1099-8284

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business intelligence: overcoming the global blind spot.(REDEFINING SEARCH)

Arnold, Stephen E.

Information Today, Oct, 2011, Vol.28(9), p.20(2)

ISSN: 8755-6286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IBM vs. HP: A Fight for Search Survival

Arnold, Stephen

Information Today, Apr 2014, Vol.31(3), pp.18-19

ISSN: 87556286 ; E-ISSN: 21690340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumerizing KM

Arnold, Stephen E.

KMWorld, June, 2012, Vol.21(6), p.1(2)

ISSN: 1099-8284

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 592  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (108)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (39)
 2. 1977đến1987  (24)
 3. 1988đến1997  (64)
 4. 1998đến2008  (134)
 5. Sau 2008  (331)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (562)
 2. French  (63)
 3. German  (44)
 4. Chinese  (21)
 5. Korean  (4)
 6. Polish  (2)
 7. Spanish  (2)
 8. Danish  (1)
 9. Japanese  (1)
 10. Norwegian  (1)
 11. Portuguese  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Arnold, Stephen
 2. Arnold, Stephen E.
 3. Arnold, Stephen C
 4. Arnold Stephen C
 5. Arnold, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...