skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sources of administration behavior some Soviet and Western European comparisons

Armstrong, John Alexander

American political science review, 1965, Vol.59(3), pp. 643-655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉS ET PATCHES POUR LA RÉPARATION DE STRATIFIÉS COMPOSITES
METHODS AND PATCHES FOR REPAIRING COMPOSITE LAMINATES

Armstrong, John Alexander ; Hanna, Samuel Colin ; Robb, Steven David ; Bloomer, Timothy

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tsarist and Soviet elite administrators

Armstrong, John Alexander

Slavic review : interdisciplinary quarterly of Russian, Eurasian and East European studies, 1972, Vol.31(1), pp. 1-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Soviet bureaucratic elite: a case study of the Ukrainian apparatus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Soviet bureaucratic elite: a case study of the Ukrainian apparatus

Armstrong, John Alexander

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...