skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Puerto Rican Nation on the Move: Identities on the Island and in the United States

Aranda, Elizabeth

Latino Studies, Vol.2(1), pp.125-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14763435 ; E-ISSN: 14763443 ; DOI: 10.1057/palgrave.lst.8600067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Struggles of Incorporation among The Puerto Rican Middle Class

Aranda, Elizabeth

The Sociological Quarterly, 01 May 2007, Vol.48(2), pp.199-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0253 ; E-ISSN: 1533-8525 ; DOI: 10.1111/j.1533-8525.2007.00076.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Multiple Dimensions of Transnationalism: Examining their Relevance to Immigrants' Subjective Well-being

Vaquera, Elizabeth ; Aranda, Elizabeth

Journal of Social Research & Policy, Dec 2011, Vol.2(2), pp.47-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20672640

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
IMMIGRANT FAMILY SEPARATION, FEAR, AND THE U.S. DEPORTATION REGIME
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMMIGRANT FAMILY SEPARATION, FEAR, AND THE U.S. DEPORTATION REGIME

Aranda, Elizabeth ; Vaquera, Elizabeth

The monitoring of public opinion economic&social changes, 10/30/2018, Issue 5, p.0 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2219-5467 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14515/monitoring.2018.5.16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Care Work and Gendered Constraints: The Case of Puerto Rican Transmigrants

Aranda, Elizabeth M

Gender & Society, August 2003, Vol.17(4), pp.609-626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-2432 ; E-ISSN: 1552-3977 ; DOI: 10.1177/0891243203253573

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant generation, selective acculturation, and alcohol use among Latina/o adolescents

Eitle, Tamela Mcnulty ; Wahl, Ana-María González ; Aranda, Elizabeth

Social Science Research, 2009, Vol.38(3), pp.732-742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-089X ; DOI: 10.1016/j.ssresearch.2009.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnoracism and the "sandwiched" minorities.(Author Abstract)

Aranda, Elizabeth M. ; Rebollo - Gil, Guillermo

American Behavioral Scientist, March, 2004, Vol.47(7), p.910(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnoracism and the "Sandwiched" Minorities

Aranda, Elizabeth ; Rebollo-Gil, Guillermo

The American Behavioral Scientist, Mar 2004, Vol.47(7), pp.910-927 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027642 ; E-ISSN: 15523381

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnoracism and the “Sandwiched” Minorities

Aranda, Elizabeth M ; Rebollo-Gil, Guillermo

American Behavioral Scientist, March 2004, Vol.47(7), pp.910-927 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764203261071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New, More Inclusive Name: The Journal of Latinx Psychology

Cardemil, Esteban V. ; Millán, Fred ; Aranda, Elizabeth

Journal of Latinx Psychology, 2019, Vol.7(1), pp.1-5

ISSN: 2578-8086 ; E-ISSN: 2578-8094 ; DOI: 10.1037/lat0000129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2006  (4)
 3. 2007đến2008  (1)
 4. 2009đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Aranda, Elizabeth
 2. Aranda, E
 3. Aranda, Elizabeth M
 4. Elizabeth Aranda
 5. Rebollo-Gil, Guillermo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...