skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Legislative politics in the Arab world : the resurgence of democratic institutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legislative politics in the Arab world : the resurgence of democratic institutions

Baaklini Abdo I.; Denoeux Guilain; Springborg Robert

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, c1999. - (328 BAA 1999) - ISBN1555878393 (hc. : alk. paper);ISBN1555878407 (pb. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baaklini Abdo I
  2. Denoeux Guilain
  3. Springborg Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...