skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.542  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved Decoding of linear Block Codes using compact Genetic Algorithms with larger tournament size

International Journal of Computer Science Issues IJCSI

DOI: 10.6084/m9.figshare.4668088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biterm for spam filtering in short message service text

International Journal of Computer Science Issues IJCSI

DOI: 10.6084/m9.figshare.4668115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

TLDS-48x48.pdf

Damian Dechev

DOI: 10.6084/m9.figshare.6150974

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

sameerEDM2016.pdf

Sameer Bhatnagar

DOI: 10.6084/m9.figshare.4036890.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4036890

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization3.avi

William De la Cruz De los Santos ; Lourdes Lopez Garcia ; Anmi Gracia Arellano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5833950.v1 ; Related DOI: 10.1364/AO.57.003126 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5833950

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish language Web pages dataset

Lulwah Alkwai

DOI: 10.6084/m9.figshare.4588732

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization2.avi

William De la Cruz De los Santos ; Lourdes Lopez Garcia ; Anmi Gracia Arellano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5833944.v1 ; Related DOI: 10.1364/AO.57.003126 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5833944

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graph Samplink Results

Laurens Rietveld ; Christophe Guéret ; Stefan Schlobach ; Antonis Loizou ; Rinke Hoekstra

DOI: 10.6084/m9.figshare.724011.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.724011

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project summary for "Neural Networks and Musical Style Recognition"

Sarah Callaghan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.91476.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.91476

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontologi dalam Wikidata

Adila Krisnadhi

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7295594.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7295594

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use Cases Results RMLEditor vs RMLx Visual Editor

Pieter Heyvaert

DOI: 10.6084/m9.figshare.5577415.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5577415

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

R code for the function fs_create

Carl Boettiger

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.95839.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.95839

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization1.avi

William De la Cruz De los Santos ; Lourdes Lopez Garcia ; Anmi Gracia Arellano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5833941.v1 ; Related DOI: 10.1364/AO.57.003126 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5833941

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural Networks and Musical Style Recognition

Sarah Callaghan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.91480.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.91480

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontologi dalam Wikidata

Adila Krisnadhi

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7295594

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cybersecurity and Open Research: A Match Made in Higher Ed

Von Welch

DOI: 10.6084/m9.figshare.6174185.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6174185

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Steps for Transitioning Software From Development to Operations To Science: The Cybersecurity Perspective

Von Welch

DOI: 10.6084/m9.figshare.6225743

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIR-1K.rar

khurram ashfaq

DOI: 10.6084/m9.figshare.5802891.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5802891

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Command Line

John Samuel

DOI: 10.6084/m9.figshare.5661853.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5661853

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

BP_datasets

Valentina Beretta

DOI: 10.6084/m9.figshare.4476632

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.542  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2011  (9)
 3. 2012đến2013  (531)
 4. 2014đến2016  (678)
 5. Sau 2016  (2.321)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (35)
 2. German  (3)
 3. Catalan  (1)
 4. Russian  (1)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...