skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.021.780  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytic trigonometry : With applications

Barnett R.A.

California : Wadsworth pub. comp, 1992

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middleware for network eccentric and mobile applications

Garbinato BenoîtMiranda HugoRodrigues Luís

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brief calculus and its applications

Goldstein L.J.; Lay D.C; Schneider D.I

New Jersey : Prentice Hall, Inc , 1990

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Applications of Prolog
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of Prolog

Attila Csenki

9788776815141; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19595

Truy cập trực tuyến

5
Conlutions for the fourier with geometric variable and applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conlutions for the fourier with geometric variable and applications

Nguyễn, Minh Tuấn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13381

Truy cập trực tuyến

6
Middleware for network eccentric and mobile applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middleware for network eccentric and mobile applications

Garbinato, Benoît; Miranda, Hugo; Rodrigues, Luís

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32470

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biopolymers Biomedical and Environmental Applications

Scrivener Publishing LLC; 2011 - (660.63 KAL 2011)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terpenoids and Applications Mono and Sesquiterpenoids

Nguyễn Xuân Dũng; Trần Đình Thắng

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2005 - (547 NG-D 2005)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphs and applications An introductory approach

Aldous Joan M; Wilson Robin J

The Open University; 2000 - (511.5)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java 11 Web applications and Java EE

Klausen Poul

Bookboon; 2017 - (005.1)

Truy cập trực tuyến

11
Sturm-Liouville Theory and its Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sturm-Liouville Theory and its Applications

Al-Gwaiz, Mohammed

978-1-84628-971-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25398

Truy cập trực tuyến

12
Réarrangement Relatif
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Réarrangement Relatif

Jean-Michel Rakotoson.

978-3-540-69117-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28210

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential Equations and Their Applications An Introduction to Applied Mathematics

Braun Martin

Springer; 1993 - (515.35)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java 14 Development of applications with JavaFX

Klausen Poul

Bookboon; 2018 - (005.1)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java 16 Mobile phones and Android

Klausen Poul

Bookboon; 2018 - (005.1)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java Classes in Java Applications

Etheridge David

Bookboon; 2009 - (005.1)

Truy cập trực tuyến

17
The Determinants of the Patent Applications at United States Universities - How Can Vietnamese Universities Learn from the Evidence
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Determinants of the Patent Applications at United States Universities - How Can Vietnamese Universities Learn from the Evidence

Nguyen, Van Phuong

Nguyễn, V. P. (2012). The Determinants of the Patent Applications at United States Universities - How Can Vietnamese Universities Learn from the Evidence. VNU Journal of Science, Economics and Business, 28, No. 5E, p. 51-61; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14078

Truy cập trực tuyến

18
Principles of Distributed Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Distributed Systems

Baker, Theodore P.; Bui, Alain; Tixeuil, Sebastien

978-3-540-92220-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25841

Truy cập trực tuyến

19
DNA Computing Models
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA Computing Models

Ignatova, Zoya; Martínez-Pérez, Israel; Zimmermann, Karl-Heinz

978-0-387-73635-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25937

Truy cập trực tuyến

20
Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications

Zhang, T.; Biagini, F.; Hu, Y.; Øksendal, B.

978-1-85233-996-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25958

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 8.021.780  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (124.257)
 2. 1959đến1973  (211.287)
 3. 1974đến1988  (854.828)
 4. 1989đến2004  (1.649.548)
 5. Sau 2004  (5.150.728)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.767.403)
 2. French  (1.401.961)
 3. Chinese  (1.294.438)
 4. German  (1.120.238)
 5. Korean  (359.490)
 6. Japanese  (318.163)
 7. Spanish  (152.832)
 8. Russian  (113.297)
 9. Portuguese  (80.017)
 10. Danish  (31.196)
 11. Norwegian  (31.099)
 12. Italian  (29.978)
 13. Finnish  (25.253)
 14. Dutch  (24.394)
 15. Polish  (14.469)
 16. Czech  (9.170)
 17. Romanian  (6.721)
 18. Hungarian  (5.208)
 19. Ukrainian  (4.480)
 20. Turkish  (4.061)
 21. Greek  (2.751)
 22. Hebrew  (2.316)
 23. Arabic  (1.260)
 24. Undetermined  (334)
 25. Icelandic  (47)
 26. Slovak  (27)
 27. Lithuanian  (23)
 28. Persian  (16)
 29. Serbo-Croatian  (11)
 30. Vietnamese  (2)
 31. Germanic (Other)  (1)
 32. Thai  (1)
 33. Basque  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. National Library of Medicine
 2. Hancock, John
 3. Valencia, Alfonso
 4. Haidrani, Layla
 5. Wren, Jonathan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...